تبیین مفهوم محیط و جامعه در پرستاری بر مبنای منابع اسلامی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کودکان و ویژه نوزادان ،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران . تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی تهران. تهران ، ایران.

3 دانشیار، گروه حکمت، پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران. تهران، ایران.

4 استادیار، گروه تفسیر، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی. تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: برای ارائه خدمات مؤثر به جامعه باید مفاهیم حرفه‌ای را در دامنه اعتقادی و فرهنگی همان جامعه تعریف کرد. از آنجا که محیط و جامعه  از مفاهیم مهم در پرستاری به شمار می­روند که مفهوم یابی آنان در راستای ارتقاء سلامت جامعه بسیار مهم است. لذا در این مطالعه مفهوم محیط و جامعه بر مبنای متون اسلامی تعریف می‌گردد.
مواد و روش­ ها:  این مطالعه با شیوه اقتباس مفهوم در تعریف مفهوم واکر و اوانت (2005) در سال 94-1393 انجام شد. در نهایت پس از مطالعه متون اسلامی و تفاسیر شیعی، مفهوم از تئوری آیت‌الله جوادی آملی و استاد شهید مرتضی مطهری اقتباس گردید و منطبق با پرستاری  و مشخصه­های آن بازتعریف شد.
یافته‌ها: در اسلام دو جزء محیط طبیعی و اجتماعی وجود‌ دارد که دائماً انسان با آنان در تعامل است به‌علاوه، این دو بر یکدیگر هم اثر دارند. محیط طبیعی بر اساس خلیفه‌الله بودن انسان در زمین وظیفه دارد در خدمت انسان باشد. اصلاح یا فساد محیط طبیعی بر انسان مؤثر است ولی تعیین‌کننده نهایی خود انسان است. انسان و محیط اجتماعی هر کدام هویتی مستقل دارند. انسان نیاز به زندگی اجتماعی دارد و اجتماع نیز از افراد تشکیل شده، این دو ضمن اثرگذاری برهم، برطرف‌کننده مسئولیت انسان برای ارتقا خود نیستند.
نتیجه‌گیری: از آنجا که در تعریف اسلامی انسان علیرغم اثرپذیری از محیط مطیع آن نیست، این تفاوت معنایی ایجاد شده سبب می‌شود عملکرد پرستاران در سلامت جامعه تنها برگرفته از رخدادهای زندگی انسان و بر اساس تجربیات او نباشد. به علت این تفاوت مهم اسلام با الگوهای سلامت جامعه متداول، نیاز به طراحی برنامه‌های سلامت جامعه بر مبنای مفهوم اسلامی احساس می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elucidation of Concepts of Environment and Community in Nursing Based on the Islamic Resources

نویسندگان [English]

 • AS sadat hoseini 1
 • F Alhani 2
 • AB khosropanah 3
 • A Behjatpur 4
1 Assistant professor , pediatric and NICU Dept, Faculty of nursing and midwifery, Tehran University of medical sciences , Tehran. Iran.
2 Associated Professor , Nursing Dept, Tarbiat Modares University , Faculty of Medical Sciences, Tehran. Iran.
3 Associated Professor, philosophy Dept, Iran Philosophy Institute, Tehran. Iran.
4 Assistance Professor, Quran Dept, Research Center for the Islamic Idea and Culture, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Introduction: In order to presents effective health services to a community, professional concepts should be defined based on the beliefs, values and culture appreciated by that community. Since the concepts of environment and community are of paramount importance, so their explanation is indispensable for promotion of community health. Based on these considerations, the objective of the present study was to define the concepts of environment and community in nursing based on the Islamic resources.
Materials and Methods: The pre-mentioned concepts were defined and analyzed using Walker and Avant's (2005) concept analysis, and the theories of Ayatollah Javadi Amoli and Morteza Motahari as the two main Islamic resources.
Results: According to the Islam religion, human being as the successor of Allah upon the earth is always interacted with natural environment and society. Human being is affected by reformation or corruption of the natural environment although, human himself is the final determinant. Community and human are two independent entities so that the former is required to social life and the latter is formed by individuals. Although, they affect on   each other but it is human who is responsible for health promotion.
Conclusion: Regarding the Islamic instruction, human being is not the submissive of the environment although he is affected by the environment and this semantic difference causes nurses’ activities related to the community health are not affected only by human life’s events or his experiences. Due to the significant difference of the Islamic attitudes with other popular cultures towards community health, replanning of community health programs based on the Islamic resources is warranted.
This research doesn’t need to ethical approval. Funding in this research supplied with Tarbiat Modares University. This research has not conflict of interest.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islam
 • Environment
 • community
 • Health
 • Nursing
 1. Melise IA. Theoretical Nursing Development and Progress.5th  ed. Washington (U.S.A): Lippincott Williams &Walkins; 2012:9-20,59-81,87-105.
 2. FawcettJ. Contemporary Nursing Knowledge: Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories.2th ed. Philadelphia: Davis Compan; 2006: 3-31,589-600.
 3. Edwards SD. Philosophy of nursing an introduction. 1nd ed. Hampshiere: Palgrave;2001: 13-43.
 4. Isfahani M. Aayeen Tandorosti. 1nd ed.Tehran: Tandis; 2009:28-50.[persian]
 5.  Hoseini ASS, Alhani F. Theoretical Perspective to the Concept of Human in Islamic Philosophy. TCT 2013;17(2): 51-5.
 6. WHO. WHO definition of Health 2013.  [cited 2013 Dec]. Available from: http://www.who.int/ about/ definition/en/print.html.
 7. Ellis R. The Neuman Systems Model: Application to Nursing Education and Practice. NR 1984;33(1):32.
 8. Javadi Amuli  A. Tafsir Mozoee Quran Karim: Sorat va Syrate Ensan dar Quran. 5nd ed. Qum: Esra:2008; 34-70,82-90.[persian]
 9. Javadi Amuli A. Ensan az Aghaz ta Anjam. 1nd ed. 2010: Qum; Esra: 12-60.[persian]
 10. Walker LO. Avant K. Strategies for Theory Construction in Nursing. 1th ed. New York (U.S.A.): Pearson Prentice Hal; 2005:63-85.
 11. Javadi Amuli A. Islam and the environment.1nd  ed. Qum: Esra; 2009:9-18,25-45. [persian]
 12. Motahari M. Jame e va Tarikh. 1nd ed. Tehran: Sadra; 1980:38-57. [persian]
 13. Qameri A. Behdasht Mohit dar Islam. Teb va Tazkieh 2005; 67(16): 90-5. [persian]
 14. Kamran H, Jafari F. Mohit va ravabet dialecticky az monzare goghrafiaye dini. AGI 2006; 5(14,15): 5-22. [persian]
 15. Shakerin F. Hasti shenasi jamee az manzare motefakeran dini. AND  2010; 6(22): 161-87. [persian]
 16. Tabatabaee M. Al`mizan Commentary.  Noor Institude. Computer research center of Islamic sciences;2009.[persian Software]
 17. Jawadi Amoli A. Jamee dar Quran.1nd ed. Qum: Assra; 2009: 8-36,67-93.[persian]
 18. Amr Khaled F. Obrien J. Islam and Mohitzist (Arab Mazar A translated). 1th ed. Mashhad: Moassese Chap va Entesharate Astane Qudse Razavi; 1999: 145-203.[persian]
 19. Alligood MR. Tomey AM. Nursing Theory Utilization & Application, 5th  edn. U.S.A., Missouri: Mosby; 2010: 431-743.
 20.  Sadat Hoseini AS, Alhani F,Khosro‐panah Ah, Behjatpour Ak. A concept analysis of nursing based on Islamic sources: Seeking remedy. IKNK 2013;24(3):142-9.
 21. Dehghan Nayeri N, Jalali Nia F. Nazarieh-pardazi va Nazarie haye Parastari. 1nd ed. Tehran: Boshra; 2004: 169-290.[persian]
 1. Sadat Hoseini AS. Alhani F. Khosro-panah AH. The Concept Analysis of Health Based on Islamic Sources: Intellectual Health. IJNK 2014;26(3); 113-20.