آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آرایشگاه‌های زنانه شهر گرگان نسبت به بیماری‌های عفونی در سال 1393

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان، ایران.

2 استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان ، ایران.

3 - استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان، ایران.

4 کارشناس بهداشت محیط، مرکز بهداشت شهرستان گرگان، گرگان ، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

خلاصه

مقدمه: سالن‌های زیبایی از جمله مکان‌هایی است که توجه به بهداشت و بهسازی آن در ارتقاء سطح سلامت جامعه و کنترل بیماری تأثیرگذار می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگاه‌های زنانه شهر گرگان در خصوص بیماری‌های عفونی منتقله از طریق آرایشگری بود.

مواد و روش­ها: مطالعه از نوع مقطعی با رویکرد توصیفی تحلیلی بوده و به صورت سرشماری از تمام آرایشگاه‌های زنانه شهر گرگان (150 آرایشگاه) در سال 1393 انجام شد. جهت گردآوری اطلاعات از از پرسشنامه استاندارد مطالعه Honarvar و همکاران استفاده گردید. داده‌ها توسط شاخص‌های پراکندگی مرکزی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های مطالعه نشان داد که درصد آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آرایشگاه در خصوص بیماری‌ها و گندزدایی  به ترتیب 3/83، 16/84 و 7/95 درصد بوده است. بین متغیرهای آگاهی با نگرش، آگاهی با عملکرد، نگرش با عملکرد همبستگی مثبت و معنی‌داری مشاهده شد (01/0>p). 7/84  و 7/88  درصد از آرایشگران  به ترتیب،  آرایشگاه را محل مناسبی جهت تاتو  و برداشتن ضایعات پوستی دانسته‌اند.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه میزان آگاهی و نگرش و عملکرد آرایشگران نسبت به بیماری‌های عفونی در حد متوسط به بالاست. وجود دوره‌های آموزشی گواهینامه بهداشت عمومی و اجباری بودن گذراندن این دوره‌ها توسط تمامی صنوف از طرف مراکز بهداشت و همچنین وجود آموزشگاه اصناف و واگذاری آن به بخش خصوصی باعث افزایش سطح آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی نسبت به بیماری‌های عفونی‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Adequacy of Knowledge, Attitude and Practice of of the Female Hairdressers Working in the Gorgan Beauty Salons Towrads Infectious Diseases

نویسندگان [English]

 • M Sadeghi 1
 • A Charkazi 2
 • A Zafarzadeh 3
 • P Borgheie 4
 • S Garezgar 5
 • S Davoudinia 5
1 Assistant professor of Environmental Health Engineering, Environmental Health Research Center, School of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professor of Health Education, School of health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3 Assistant professor of Environmental Health Engineering, Environmental Health Research Center, School of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
4 BSc of Environmental Health Engineering, Health center of Kalaleh, Golestan, Iran.
5 Student of Environmental Health Engineering, Student Research Committee, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Observing the hygieninc and sanitary rules by beauty salons’ staff has a key roles in the promotion of general health.The aim of this study was to assess the adequacy of knowledge, attitude and practice of the female staff working in the Gorgan female beauty salons towards  infectious diseases .

Materials and Methods: The study was a cross-sectional and descriptive-analytic approach, consisting of all female beauty salons in Gorgan (150 salons). The gathering data tool was a standard questionnaire designed by Honarvar and colleagues.. The collected data were then analyzed using central distribution index, frequency distribution and Pearson correlation analysis.

Results: The findings of the study showed that the rate of the knowledge, attitude and practice of the hairdressers about infectious diseases and disinfection process were 83.3, 84.16 and 95.7 percent respectively. Significant and positive correlations were observed between the values of  knowledge and attitude, knowledge and practice, ,and  attitude and practice (p<0.01). Beauty salons were found to be convenient places by the hairdressers for tattooing (%84.7) and removal of small skin lesionsc(%88.7).  

Conclusion: The findings of the present study showed that the rate of knowledge, attitude and practice of the hairdressers about the infectious diseases was higher than the moderate level.. It seems that  taking  adequate mandatory and certificate-based training courses may promote the levels of these parameters among beauty salons’ staff.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge
 • Attitude
 • Practice
 • Beauty salons
 • Infectious Diseases
 1. Speare R. Hot water kills head lice experimentally placed on brushes. IJD 2000;39(12):954-6.
 2. Maleki A. The knowledgeabout thediseasecan be transmitted officers barbers in Hairdressers Snandaj city. SJK 2000; 4: 33-36. [Persian]
 3. Shakeri K, Sadeghi M, Deris F, Amani S, Teimouri F, Zebardast N. Evaluation of bacterial and fungal contamination in equipments used in ladies and gentleman barbers in Shahrekord. SJKU 2011; 13(4): 102-7.[Persian]
 4. Hazrati S, Sabery S, Peeridogaheh H, Alizadeh R, Sadeghi H. Study of Barber Equipment Disinfection in Ardabil Women Barbershops Emphasize on Staphylococcus Aureus. JARUMS 2012; 12 (1) :25-32.[Persian]
 5. Honarvar B. Asurvey to the infection control in beauty salons in Shiraz. IOH 2009;6(1):61-7. [Persian]
 6. Ataei B, Shirani K, Alavian SM, Ataie M. Evaluation of Knowledge and Practice of Hairdressers in Women’s Beauty Salons in Isfahan about Hepatitis B, Hepatitis C, and AIDS in 2010 and 2011. Hepatmon2013;13(3):e6215.
 7. Enemuor S, Ojih M, Isah S, Oguntibeju O. Evaluation of bacterial and fungal contamination in hairdressing and beauty salons. AJMR 2013;7(14):1222-5.
 8. Kashfi SM, Khani jayhoni A, Mohamad khah F, Babaei heydar abadi A, Zainli M. A Survey on awareness level of transmission ways of B-hepatitis and Aids among Marvdasht City barbers. JIUMS 2013;20(5):176-84. [Persian]
 9. Zabihi A, Hajian K. Assessment of the effect of education program on knowledge, attitude and Bimonthly. Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 2004;8(3):133-8. [Persian]
 10. Oliveira AC, Focaccia R. Survey of hepatitis B and C infection control: procedures at manicure and pedicure facilities in São Paulo, Brazil. Brazilian Journal of Infectious Diseases 2010;14(5):502-7.
 11. Shalaby S, Kabbash I, El Saleet G, Mansour N, Omar A, El Nawawy A. Hepatitis B and C viral infection: prevalence, knowledge, attitude and practice among barbers and clients in Gharbia governorate, Egypt. Eastern Mediterranean Health Journal 2010;16 ( 1):10-7.
 12. sadeghi M, Charkazi A, Behnampour N, Zafarzadeh A, Garezgar S, Davoudinia S, et al. Evaluation of infection control and disinfection used in barbershops and beauty salons in Gorgan. Iranian Journal of Health and Environment 2015;7(4):427-36. [Persian]
 13. Sallah E, Grunitzky-Bekele M, Bassabi K, Dodzro K, Sadzo A, Balogou A, et al. [Sexual behavior, knowledge and attitudes to AIDS and sexually transmitted diseases of students at the University of Benin (Togo)]. Sante (Montrouge, France) 1998;9(2):101-9.
 14. Schatte RK, Garret GR. Responding to the homless: policy and practive. 1nd ed. New york: Springer; 1992: 25-250.