مقایسه‌ هوش معنوی و ویژگی‌های شخصیتی (5 عامل بزرگ) مردان معتاد و غیرمعتاد استان ایلام

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه اعتیاد (وابستگی به مواد و مسمومیت ناشی از آن) به عنوان مسئله‌ای روانی، اجتماعی و تاریخی، یکی از مشکلات عدیده جهان معاصر است که جوامع بشری را تهدید به سقوط می‌کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی (5 عامل بزرگ)  در مردان معتاد و غیرمعتاد استان ایلام در سال 1393 انجام شد.

مواد و روش ­ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی و از نوع علی ـ مقایسه­ای است. در این پژوهش 80 نفر از معتادان مرد مراجعه­کننده به مراکز ترک اعتیاد استان ایلام که به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شده بودند با 80 نفر از افراد سالم که از نظر جنس، سن، تحصیلات و وضعیت تأهل همتاسازی شده بودند، مقایسه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه­ شخصیتی نئو و مقیاس هوش معنوی کینگ جمع­آوری و­ با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: نتایج نشان داد که ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی در افراد معتاد و غیر معتاد با هم متفاوت است، به طوری­که افراد معتاد در بعد روان­رنجوری (17/37) نمرات بالاتری دارند (010/0p<)، اما در ابعاد برون­گرایی، توافق­پذیری، وجدانی­بودن و هوش معنوی نمرات پایین­تری (010/0p<) کسب کردند. در بعد تجربه­گرایی بین دو گروه تفاوت معنی­داری یافت نشد.

نتیجه­ گیری: ویژگی­ های شخصیتی و هوش معنوی می­توانند از جمله عوامل مؤثر در سوءمصرف مواد مخدر باشند. پیشنهاد می­ شود که این متغیرها در فرآیند درمان افراد وابسته به مواد مخدر مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between the Personality Characteristics (five major factors) and Spiritual Intelligence among Addicted and Non-addicted Males of Ilam province, 2014

نویسندگان [English]

 • T Mehrabian 1
 • F Kalantari 2
 • M Khaleghi 3
 • M Moradi 4
1 MSc in Clinical Psychology, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.
2 Ph.D in Clinical Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
3 MSc Student in Judicial law, Islamic Azad University of Ilam, Iran.
4 MSc Student in Education Management, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Today, addiction to illegal drugs and also their toxicities and their detrimental psychological, and social outcomes, are among the life-threatening health problems throughout the world. This study was aimed to compare the personality traits (five great factors) and spiritual intelligence in addicted and non-addicted males in Ilam province in 2014.

Material and Methods: In this cross-sectional and causal-comparative study, 80 drug- addicted males referring to addiction treatment centers in Ilam were compared with 80 healthy individuals who were matched in terms of gender, age, educations and marital status. Data were collected using the NEO Personality characteristics and spiritual intelligence Scale of King and were analyzed using MANOVA.

Results: The results showed that there was a significant difference between personality characteristics and spiritual intelligence in addicted and non-addicted males. While the addicted individuals had higher scores (37.17) in neuroticism dimension (p<0.010), their scores for the parameters of extraversion, agreeableness, conscientiousness and spiritual intelligence were lower (p<0.010). No significant differences were found between the two groups for the parameter of empiricist.

Conclusion: Based on these findings, we can conclude that personality characteristics and spiritual intelligence can be an influential factor in drug abuse therefore, it is suggested that these variables be considered for treatment of drug-dependent persons.

کلیدواژه‌ها [English]

 • personality characteristics
 • Spiritual intelligence
 • Addicted and non-addicted males
 • Ilam
 1. Zahed A, Ghalilo K, Abolghasemi A, Narimani M. The relationship between emotion regulation strategies and interpersonal behavior among substance abusers. Research on Addiction 2009;3(11):99-114. [Persian]
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders. Fifth Edition (DSM-5); 2013: 485.
 3. Kaplan H & Sadock V. Synopsis of Psychiatry. Shahre Ab publishment; 2012: 301. [Persian]
 4. Costa R & Mccrey P. Personality in adulthood. Tabriz, publishing the research community; 2006: 132.
 5. Sadeghifar J, Mehrabian T & Hamid N. Relationship between personality traits and spiritual intelligence addicts in Ilam. 2016 [In Publish Time]
 6. Emmons R. A. Is Spirituality intelligence? motivation, cognition and the psychology of ultimate concern. The international journal for the psychology of religion.2000;10(1):3-26.
 7. Narimani M, Pouresmali A. The Comparison of Alexithymia and Spiritual Intelligence in Addicts, Addicts under Methadone Treatment, and Non-Addicts. Reserch on addiction 2012;6(22):7-22. [Persian]
 8. Zargar Y, Najarian B , Naami A.the relationship between personality characteristics (sensation seeking, expression, psychological hardiness), religious attitudes and marital satisfaction with potential addiction in personnel of a manufacturing company in Ahvaz. Journal of psychological achievements 2008; 3(1): 99-120. [Persian]
 9. Marashi A, Mehrabian T , Tayebi H. Investigate the relationship between personality characteristics, spiritual intelligence and life satisfaction with potential Addiction in personnel of  an industrial company in the city of Mehran. Journal of psychological achievements 2014; 4(1): 203-24. [Persian]
 10. Saber F, Musavi SV, Salehi I. Comparison of personality characteristics and problem-solving styles in male addicts and non-addicts. Journal of research & Addiction office 2011; 5(19). [Persian]
 11. Mohiodin H, Hooshyar H, Mohammadi ES , Ghafari A. Comparison of personality characteristics and spiritual intelligence in male addicts and non-addicts. The National Conference on Character and new Lifem  Sanandaj; Azad Islamic university, 2012.
 12. Moalemi S, Raghibi M, Salari Z. Comparing spiritual intelligence and mental health in male addicts and non addicts. Journal of  Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences 2010; 18(3): 234-42. [Persian]
 13. Kaur G, Singh A. Relationship among emotional intelligence, social Intelligence, spiritual Intelligence and life satisfaction of the cher traines. Int J Teach Edu Res 2013;2(7):23-9.
 14. Sahebalzamani M, Farahani H, Abasi R, Talebi M. The relationship between spiritual intelligence with psychological well-being and purpose in life of nurses. Iranian journal of nursing and midwifery research 2013;18(1):38-41. [Persian]
 15. Bell A, Rajenan D, Theiler S. Spirituality at work: an employee stress intervention for academics? International Journal of Business and Social Science 2012;3(11):68.
 16. Chlan K, Zebracki K, Vogel L. Spirituality and life satisfaction in adults with pediatric-onset spinal cord injury. Spinal cord 2011;49(3):371-5.
 17. Tsuang MT, Williams WM, Simpson JC, Lyons MJ. Pilot study of spirituality and mental health in twins. American Journal of Psychiatry 2002;159(3):486-8.
 18. Torabi M, Moghimi SM, Monavarian A. Investigating the Relation between Spiritual Intelligence and Psychological Empowerment among Nurses of Faghihi Hospital in 2012. International Journal of Economy, Management and Social Sciences 2013;2(8):539-43. [Persian]
 19. Agha Delavarpoor M, Soltani M, Hosseinchari M. Prediction of recovery or relapse from substance abuse, based on the emotional intelligence and religious coping. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2008;14(3):307-15.[Persian]
 20. Akbari B, Kshavarz Safei L, Dehgan Banadaki E. The relationship between of spiritual intelligence and happiness with the life quality of addict women’s who deserting in Rasht. Int Res J Appl Basic Sci 2013;4(8):2272-6. [Persian]
 21. Khormaei F , Farmani A. Psychometric Properties of the Big Five Personality Questionnaire-Short Form. psychological Methods and models 2014; 4(16): 29-39. [Persian]
 22. King D.B. The spiritual intelligence project. Trent University, anada. 2007. Available Form: www.dbking.net.
 23. Raghib MS, Ahmadi SJ ,Siadat SA. Analysis of the spiritual intelligence in students of Esfahan university and its association with demographic characteristics. Journal of Educational Psychology Research 2008; 8 (5):39-55. [Persian]
 24. Brojue J. Addiction and personality. Translated. the organization of Publications and Education of Islamic Revolution; 1993: 15.
 25. Baran US, Navidian A , Kaveh FZ. the relationship between drug-taking with personality characteristics, conformity and gender in college students. Journal of Medical Sciences of Shahrekord University 2013; 15(2): 33-42. [Persian]