پیش‌بینی افسردگی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ایلام در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهوار، ایران.

چکیده

مقدمه: افسردگی از مشکلات شایع در بین جوانان است که می­تواند سلامت روانی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. هوش معنوی و هیجانی با تقویت روابط فردی و معنویات می‌توانند باعث بهبود وضعیت سلامتی شوند. پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی میزان افسردگی دانشجویان بر اساس ابعاد هوش معنوی و هوش هیجانی آن‌ها در سال 1395 انجام شد.
مواد و روش ­ها: در این پژوهش که از نوع توصیفی است، 368 نفر از دانشجویان دانشگاه ایلام به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. از 3 پرسشنامه افسردگی، هوش معنوی و هوش هیجانی به عنوان ابزار جمع­آوری داده­ها استفاده شد. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی (36/0r= -) و هوش هیجانی (35/0r= -) با افسردگی رابطه منفی و معنی­دار وجود دارد (001/0>p). ضرایب تحلیل رگرسیون برای ترکیب خطی متغیرهای هوش معنوی و هوش هیجانی با افسردگی در سطح کمتر از 001/0 معنی‌دار بود. نتایج نشان داد که گسترش حالت هشیاری (38/0ß= -) بیشترین اهمیت را در تبیین واریانس افسردگی داشته‌ است (19% R2=) (001/0 >p).
نتیجه­ گیری: به نظر می­رسد هوش معنوی و هوش هیجانی با افسردگی دانشجویان در ارتباط است. بنابراین توصیه می­شود درمانگران و مشاوران جهت درمان و کاهش افسردگی افراد، توجه به این مؤلفه­ها را در دستور کار خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Depression Based on Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence in Students of Ilam University in 2016

نویسندگان [English]

 • SA Marashi 1
 • F Mirzaei 2
 • F Veisi 2
 • T Mehrabian 3
 • M Bassak 4
1 Assistant prof, Dept of Clinical Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
2 MSc, Dept of Psychology, Islamic Azad University of Ilam, Ilam, Iran.
3 PhD Student, Dept of Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
4 MSc, Dept of Clinical Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Depression is a common problem among young people that can affect their mental health. Spiritual and emotional intelligences can also improve the health of the person by strengthening personal relationships and spirituality. The aim of this study was to predict depression based on spiritual intelligence and emotional intelligence in students of Ilam University in 2016.
Materials and Methods: In this descriptive study, 368 students were selected using a random cluster sampling. Three questionnaires regarding depression, spiritual intelligence and emotional intelligence were used as the means of data collection. The data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and multiple linear regressions analysis.
Results: The results of the study revealed that there is a significant negative correlation between the spiritual intelligence (r= -0.36) and emotional intelligence (r= -0.35) with depression (p< 0.001). Regression coefficients for linear combination of spiritual intelligence and emotional intelligence with depression was significant in the level less than 0.001. The results showed that Extending the consciousness state (ß= -0.38) had the greatest importance in explaining the variance of depression (R2=19%) (p< 0.001).
Conclusion: It seems that spiritual intelligence and emotional intelligence are related with student's depression. Therefore, it is suggested that therapists and counselors pay attention to these components in their agenda in the treatment and reduction of the rate of depression among these people.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Depression
 • Spiritual Intelligence
 • Emotional Intelligence
 • Students
 • Ilam
 1. Balluerka N, Aritzeta A, Gorostiaga A, Gartzia L, Soroa G. Emotional intelligence and depressed mood in adolescence: A multilevel approach. IJCHP Psychology 2013;13(2):110-7.
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders. 5 nd ed. Washington, DC London)England): American Psychiatric Publishing; 2013: 137.
 3. Hossaini SM, Ashrafi A. Depression and its causes. Journal of Management 2014;8(3):106-15. [Persian]
 4. Sadeghifar J, Mehrabian T. Prediction of Depression, Anxiety and Stress Based on Spiritual Components in Patients on Hemodialysis. IJPN 2016; 4(5):  45-51. [Persian]
 5. Sohrabi F, Naseri E. Investigate the concept and components of spiritual intelligence and construct a tool for its measurement. JRPH 2012;3(4):70-7. [Persian]
 6. Emmons RA. Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern. IJPR 2000;10(1):3-26.
 7. Nematzadeh A. Spiritual Intelligence versus General Health in Handicaps. JAS 2013;9(3) :99-104. [Persian]
 8. Moalemi S, Raghibi M, Salari Z. Comparing spiritual intelligence and mental health in male addicts and non addicts. JSSUMS 2010;18(3): 234-42. [Persian]
 9. Ebrahimi A, Keykhosrovani M, Dehghani M, Javdan M. Investigating the Relationship between Resiliency, Spiritual Intelligence and Mental Health of a group of undergraduate Students. Life Science Journal 2012;9(1):67-70. [Persian]
 10. Bayrami M. The role of spiritual intelligence in predicting perceived stress, anxiety and depression in medical students of Lorestan. JBUMS 2013;16(1):56-62. [Persian]
 11. Monshaee G, Mazaheri M, Khayyamnekouei Z. The Relationship between Emotional Intelligence and Depression in Psychology Students of Islamic Azad University of Tehran. JSP(New Findings in Psychology) 2011;6(18):35-46. [Persian]
 12. Sohrabi F. Spiritual intelligence, human intelligence. JMP 2009;1(1):63-6. [Persian]
 13. Arbabisarjou A, Raghib M, Rezazade S. The Relationship between Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, and Students’ Academic Achievement. World of Sciences Journal 2013;1(8):45-51. [Persian]
 14. Delavar A. Theoretical and practical research in the humanities and social sciences. 2nd ed.Tehran: Roshd Publications; 2009:137. [Persian]
 15. Thrall G, Lip GY, Carroll D, Lane D. Depression, anxiety, and quality of life in patients with atrial fibrillation. Chest 2007;132(4):1259-64.
 16. Safar alizadeh F, Partoazam H, Habibpoor Z. Correlation between Depression and Body Mass Index in Adolescent Girls in Khoy City. Journal of Midwifery and Paramedicine 2010;5(1):17-24. [Persian]
 17. Mehrabian T, Kalantari F, Khaleghi M, Moradi M. Comparison between the Personality Characteristics (five major factors) and Spiritual Intelligence among Addicted and Non-addicted Males of Ilam province. CHJ 2016;10(3):53-61. [Persian]
 18. King DB, Mara CA, DeCicco TL. Connecting the spiritual and emotional intelligences: Confirming an intelligence criterion and assessing the role of empathy. IJTS2012;31(1):10-20.
 19. Raghib MS, Ahmadi SJ ,Siadat SA. Analysis of the spiritual intelligence in students of Esfahan university and its association with demographic characteristics. JEPR;5(8):39-56. [Persian]
 20. Mehrabian T, Arendan O. (dissertation). The relationship between personality traits and emotional intelligence with life satisfaction among female and male students living in dorms of Shahid Chamran University. Ahvaz: Shahid Chamran University;2013:51. [Persian]
 21. Vanaki Z, Heidari M, Shahbazi S. Today nursing need for emotional intelligence: Integrative review of literature‏. QJNM  2012;1(3) :51-64. [Persian]
 22. Hosseinpour A, Gholam mohamadi H, Nonahal S, Gharoni SH. The Relationship between Spiritual Intelligence and Depression in Male Students. TMSJ 2013;5(9):123-9. [Persian]
 23. Ghobaribonab B, Motavalipoor A, Hakimirad E, Habibiasgarabadi M. Relationship between Anxiety and Depression with Spirituality in Tehran University Students. Applied Psychology Quarterly 2010; 3(2(10)):110-23. [Persian]
 24. García-Alandete J, Bernabé-Valero G. Religious Orientation and Psychological Well-Being among Spanish Undergraduates [Orientaciones religiosas y bienestar psicológico de los estudiantes universitarios españoles]. Acción psicológica 2013;10(1):135-48.
 25. O’Connor DB, Cobb J, O’Connor RC. Religiosity, stress and psychological distress: No evidence for an association among undergraduate students. PID 2003;34(2):211-7.
 26. Shreve-Neiger AK, Edelstein BA. Religion and anxiety: A critical review of the literature. Clinical psychology review 2004;24(4):379-97.
 27. Hamid N, Zemestani M. The relationship between spiritual intelligence, personality traits and quality of life in medical students. HMJ 2013;17(4):347-55.
 28. Azadmarzabadi E, Hushmndja M, Pourkhalili M. Organizational spirituality with psychological empowerment, creativity, spiritual intelligence, job stress and job satisfaction of employees. Bihavioural sciences 20126(2):181-8. [Persian]
 29. Kheiri M, Hasanvand B. Relationship between religious orientation, emotional intelligence and spiritual intelligence with mental health in high school students. Tabriz Medical Sciences Journal 2013;5(9):141-7. [Persian]
 30. Khanjani Z, Hosseininasab D, Sadeghi F. The Relationship between Emotional Intelligence with Depression and Anxiety in Meshkinshahr Adolescent Girls. Journal of Education Training and Assessment 2011;3(9):51-69.[Persian]
 31. Kerdegar T, Javidi H. The Relationship between Emotional Intelligence, Mental Health and Job Stress of Mothers with Mental Health of High School Students in First Period. Women and Society 2017; 8(30): 129-45.[Persian]
 32. Soltanifar A. Emotional intelligence. JFMH 2007;9(35,36):83-4. [Persian]