کلیدواژه‌ها = نوجوانان
اثربخشی مداخله یکپارچه نگر در ناامیدی و بد تنظیمی هیجانی به عنوان تعیین‌کننده گرایش به خودکشی نوجوانان و جوانان شهر ایلام

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 32-43

حمیرا سلیمان نژاد؛ حمید پورشریفی؛ جهانشا محمدزاده؛ کوروش سایه میری


همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388

دوره 5، شماره 1، مهر 1389، صفحه 17-24

فاطمه صفرعلیزاده؛ حمیده پرتواعظم؛ زینب حبیب پور