نویسنده = زهره کریمی
تورش در مطالعات و نحوه برخورد با آن (مقاله مروری)

دوره 3، شماره 1، مهر 1387، صفحه 57-65

مالک فریدونی مقدم؛ زهره کریمی؛ ژیلا عابد سعیدی


ارزیابی فرم جامع اطلاعات پزشکی به کار گرفته شده در اورژانس 115 یاسوج در سال 1384

دوره 2، شماره 3، فروردین 1387، صفحه 33-38

اکبر رستمی نژاد؛ عباس خسروی؛ زهره کریمی