نویسنده = محی الدین محمدخانی
مقایسه‏ی اثربخشی روان‏درمانی مثبت‏گرا با شناختی-رفتاری بر ادراک درد در مردان مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 14، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 45-54

علیرضا شکرگزار؛ مژگان سپاه منصور؛ سوزان امامی پور؛ مهدیه صالحی


اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش شدت نشانگان اختلال وسواس موکنی و افسردگی: پژوهش مورد منفرد

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 18-28

بهروز بهروز؛ نسرین حیدری زاده؛ ستاره جلالیان؛ فاطمه بوالی