کلیدواژه‌ها = سرطان
اثربخشی آموزش ارتقای سبک زندگی سالم به شیوه شناختی-رفتاری بر خودکارآمدی و بهزیستی روان‌شناختی مبتلایان به سرطان

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 53-64

زهرا صادق زاده مفرد؛ فریبرز درتاج؛ فاطمه قائمی؛ نورعلی فرخی


ارزیابی تهدید سرطان پوست در کشاورزان شهرستان چالدران در سال 1394

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 40-51

توحید بابازاده؛ جعفر تزوال؛ محمد مرادی جو؛ فاطمه مرادی؛ کتایون میرزائیان