کلیدواژه‌ها = شیوع
ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در افراد بالای 30 سال شهر اصفهان در سال 1394

دوره 12، شماره 3، مهر 1397، صفحه 20-27

ماهرخ کشوری؛ فریبا طالقانی؛ محسن شهریاری؛ زهرا باقرصاد


بررسی شیوع زایمان طبیعی و عوامل مؤثر بر انتخاب آن در زنان باردار شهر بوشهر، سال 1394

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 20-29

فاطمه نجفی شرج آباد؛ پریسا کشاورز؛ زهره مرادیان


فراوانی آلودگی انگلی روده‌ای در متصدیان تهیه مواد غذایی شهر قم، سال 1393

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 20-28

داود بلارک؛ محمد جعفری مدرک؛ حسین انصاری