کلیدواژه‌ها = درمان شناختی رفتاری
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و درمان شناختی-رفتاری، بر خوردن هیجانی در افراد چاق

دوره 16، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-11

افسانه هنردار؛ مجتبی انصاری شهیدی؛ امیر محسن راه نجات؛ حسن رضایی جمالویی


اثربخشی زوج‌درمانی شناختی-رفتاری بر طرحواره‌های عشق و رضایت زناشویی زنان متأهل

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 14-24

مهناز شاه مرادی؛ مژگان نیکنام؛ رضا خاکپور