مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرح‌واره درمانی بر سازگاری هیجانی و احساس تنهایی زنان مبتلا به اختلال پرخوری با ادراک طرد والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران.

3 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22123/chj.2023.327324.1858

چکیده

مقدمه: اختلال پرخوری به صورت خوردن مداوم و اجباری می­تواند ناشی از احساسات ایجاد شده تحت تأثیر ارزیابی و ادراک فرد از روابط با والدین باشد. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر سازگاری هیجانی و احساس تنهایی زنان مبتلا به اختلالپرخوری با ادراک طرد والدین انجام گرفت.
مواد و روش­ ها: این پژوهش، نیمه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود جامعه آماری، افراد مبتلا به اختلال پرخوری بودند که در سال 1399 به مراکز تغذیه و رژیم درمانی شهر نایین مراجعه کرده بودند. تعداد 45 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه ادراک طرد والدین پاسخ دادند. سپس، در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه ­های سازگاری هیجانی و احساس تنهایی بود. گروه­­ های درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی 10جلسه (هفته ­ای یک جلسه 90 دقیقه ­ای) درمان را دریافت کردند. گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. داده­ ها با آزمون تحلیل کواریانس دوطرفه با اندازه­گیری تکراری تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: تفاوت معنی­ داری بین طرحواره درمانی و رفتار درمانی شناختی با گروه کنترل در سازگاری هیجانی (63/60,F= 01/0,p≤ 59/0 Eta= ) و احساس تنهایی ( 03/16 , F=01/0 ,p≤26/0 Eta= ) وجود داشت. طرحواره درمانی بر سازگاری هیجانی و احساس تنهایی آزمودنی­ها اثربخش­تر بوده و در مرحله پیگیری اثر این درمان در مقایسه با درمان رفتاری شناختی پایدار بود (01/0p≤). 
نتیجه گیری: طرحواره درمانی به عنوان یک مداخله موثرتر برای زنان مبتلا به پرخوری با ادراک طرد والدین می­تواند سازگاری هیجانی و احساس تنهایی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy versus Schema Therapy on Emotional Adjustment and Sense of Loneliness in Women with Binge Eating Disorder with Perception of Parental Rejection

نویسندگان [English]

 • P Borhani 1
 • Sh Khaleghipour 2
 • H Oreyzei 3
1 PhD Student, Dept of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran.
2 Associate Prof, Dept of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran.
3 Prof, Dept of Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Binge eating disorder (BED), manifested as persistent and compulsive eating, could be the result of affects created due to people's evaluation and perception of their relationships with their parents. This study aimed to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy (CBT) and schema therapy (ST) on emotional adjustment and the sense of loneliness in women with BED who perceived parental rejection.
Materials and Methods: This was a controlled semi-pilot study with a pretest-posttest-follow-up design. The statistical population comprised all individuals with BED visiting diet clinics in Naein, Iran (2020-2021). Using convenience sampling and based on the inclusion and exclusion criteria, a sample of 45 was selected. The participants filled out the Emotional Adjustment Questionnaire (Rubio et al., 2007), the UCLA Loneliness Scale (Russell and Pilva, 1980), and the Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (Abdul Khaleque and Rohner, 2010). They were then randomly allocated to two experimental groups and one control group. The experimental groups received CBT (one 90-minute session per week for 12 weeks) or ST (one 90-minute session per week for 12 weeks), while the control group received no treatment. The data were analyzed using two-way repeated-measures ANCOVA.
Results: There was a significant difference between the ST and CBT groups, on the one hand, and the control group, on the other hand, in terms of emotional adjustment (Eta= 0.59, p≤ 0.01, F= 60.63) and the sense of loneliness (Eta= 0.26, p≤ 0.01, F=16.03). The ST was more effective in the emotional adjustment and the sense of loneliness of the participants with perceived parental rejection. On the follow-up, the effects of this intervention were more persistent than those of CBT (p≤ 0.01).
Conclusion: Based on these results, ST appears to be a more effective intervention for improving emotional adjustment and alleviating the sense of loneliness in women with BED and perceived parental rejection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sense of loneliness
 • Binge eating disorder
 • Cognitive behavioral therapy
 • Emotional adjustment
 • Schema therapy
 1. Marzilli E, Cerniglia L, Cimino S. A narrative review of binge eating disorder in adolescence: prevalence, impact, and psychological treatment strategies. Adolescent Health, Medicin and Theraputics 2018;9(1):17–30.
 2. Mustelin L, Bulik C, Kaprio J, Keski- Rahkonen A. Prevalence and correlates of binge eating disorder related features in the community. Appetite 2017; 109(1):165-171.
 3. Dominy J, Johanson B, Koch Ch. Perception of Parental Acceptance in Women with Binge Eating Disorder. The Journal of Psychology 2000;134(1):23-36 .  
 4. Putnick D, Uddin M, Rohner R, Singha, B. Remembrances of parental rejection are associated with loneliness as mediated by psychological maladjustment in young Bangladeshi men but not women. IJP2020;55(3):354-363.
 5. Vandewalle J, Mabbe E, Debeuf T,Braet C and Moens E. The Daily Relation between Parental Rejection and Emotional Eating in Youngsters: A Diary Study. Frontier in Psychology 2017;8(69):1-8.
 6. Han S, Kahn J. Attachment, Emotion Regulation Difficulties, and Disordered Eating Among College Women and Men. TCP 2017;45(8):1066 –1090.
 7. Karimie,H. Rejection-acceptance relationship of parents and temperament of sixth grade female students in Fouladshahr city. Master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Chamran University of 2014.                                                                                                         
 8. Dingemans A, Danner D, Parks M. Emotion Regulation in Binge Eating Disorder: A Review. Nutrient 2018;1(9): 1-11.
 9. Rodriguez-Ramos, Moriana J A, Torres F G, Ruiz -Rubio M. Emotional stability is associated with the MAOA promoter uVNTR polymorphism in women. Brain Behavior 2019; 9(9).1376.
 10. Monell E, Clinton D, Birgegård A. Emotion dysregulation and eating disorders Associations with diagnostic presentation and key symptoms. IJED 2018;51(8):1–10.
 11. Tatsi E, Kamal A, Turvill A, Holler R. Emotion dysregulation and loneliness as predictors of food addiction. JHSS 2019;4(1):43-58.
 12. Rumas R, Shamblaw A, Jagtap Sh. Predictors and consequences of loneliness during the COVID-19 Pandemic. Psychiatry Research 2021;13(1):1-8.  
 13. Cacioppo J, Hawkley S.Loneliness Matters: A Theoretical and Empirical Review ofConsequences and Mechanisms. ABM 2017;40(2):21-34.   
 14. Gerino E, Rollè L, Sechi C and Brustia P. Loneliness, Resilience, Mental Health, and Quality of Life in Old Age: A Structural Equation Model. Frontier in Psychology 2017;8(20):1-12 .
 15. Mares S, Burger J, Lemmens L, Elburg A. Evaluation of the cognitive behavioralal theory of eating disorders: A network analysis investigation. Eating behavior 2021;44:22-31.    
 16. Palavras M, Hay P, Touyz S, Sainsbury A, da Luz F, Swinbourne J, Estella M, etal. Comparing cognitive behavioural therapy for eating disorders integrated with behavioural weight loss therapy to cognitive behavioural therapy-enhanced in overweight or obese people with bulimia nervosa or binge eating disorder: study protocol for a randomised controlled trial. IJED 2015; (16): 1-10.  
 17. Calvert F, Smith E, Brockman R, Simpson S. Group schema therapy for eating disorders: study protocol. Eating Disorders 2018; 6(1):1-7.
 18. Koruk S, Özabacı N. Effectiveness of Schema Therapy on the Treatment of Depressive Disorders: A Meta-Analysis. Current Approach in Psychiatry 2018;10(4):470-480.
 19. Mahmoudiyandastnaee T,  Amiri  Sh,  Neshatdoost  H,  Manshaei    Comparing the effectiveness of schema therapy and CBT On modifying maladaptive schemas in patients16 to 23 years Bulimia nervosa considering the parental bonding.   Journal of Psychology & Psychiatry 2019;6 (2):1-15.  [Persian]
 20. Smith R, Wuthrich V, Johnco C, Belcher R. Effect of Group Cognitive Behavioural Therapy on Loneliness in a Community Sample of Older Adults: A Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. Clinical Gerontologist 2021; 44(4):439-449.
 21. Shahmoradi Z, Khaleghipour S, Masjedi M. Comparing Effectiveness of schemas therapy and mindfulness- based cognitive therapy on maladaptive schemas and General Health in patients with vitiligo. JHPM 2019;7(6):46-52. [Persian]
 22. Varaee P, Poordad S, Darabi S. The Effect of Emotional Schema Therapy on Depression and Loneliness in Female Students. RRJ 2019;8(2):95-105. [Persian]
 23. babadi A, kajbaf M B, nouri A, abedi M R. Lived experiences of obese people in overeating: a study of the psychological reasons for obesity in isfahan. Journal of Psychological Sciences 2020;19(86):147-157
 24. Makowski AC, Mnich E, Angermeyer MC, Lowe B, Knesebeck OV, Sex differences in attitudes towards females with eating disorders,. Eating Behaviors2015;10(17):78-83.
 25. Wang X, Ji X. Sample size estimation in clinical research: from randomized controlled trials to observational studies. Chest 2020;18(1):12-20.
 26. Gormally JI, Black S, Daston S, Rardin D. The assessment of binge eating severity among obese persons. Addictive behaviors 1982;7(1):47-55.
 27. Mootabi F, Moloodi R, Dezhkam M, Omidvar N. Standardization of the binge eating scale among Iranian obese population. Iranian Journal of Psychiatry 2009;4(4):143-6.[Persian]
 28. Russell, D., Peplau, L. A., & Cutrona, C. E. The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. JPSP 1980; 39(3): 472–480.
 29. Rubio V.J, AguadoD, Hontangas, P. M, Hernández J. Psychometric properties of an emotional adjustment measure: An application of the graded response model. EJPA 2007; 23(1):39- 46.
 30. Shokri O, Sanaie M, Royaie Z. Psychometric properties of the Emotional Adjustment Scale. educational measurment 2016; 6(23):77-97. [Persian]
 31. Rohner RP, Khaleque A. Parental acceptance-rejection questionnaire (PARQ): Test manual. Handbook for the study of parental acceptance and rejection. 2005;4:43-106.
 32. Mousavi S, Mazaheri M A, Ghanbari S. Psychometric Properties of Parental and Intimate Partner Acceptance-Rejection in Students. IJPCP 2016; 21(4):327-337.[Persian]
 33. De Jong M, Spinhoven P, Korrelboom K, van der Meer I, Danner U, Schoorl M, etal. Effectiveness of enhanced cognitive behavior therapy for eating disorders: A randomized controlled trial. IJED 2020;53(5):717–727.
 34. Erfan  A,  Noorbala  AA, Karbasi  Amel  S,  Mohammadi  A,  Adibi    The Effectiveness of Emotional Schema Therapy on the Emotional  Schemas and  Emotional  Regulation in Irritable Bowel Syndrome: Single Subject Design. Advanced Biomedical Research 2018;7( 72):1-11. [Persian]
 35. Fassbinder E, Schweiger U, Martius D, Brand-de Wilde O, and Arntz A. Emotion Regulation in Schema Therapy and Dialectical Behavior Therapy. Frontier in Psychology 2016; 7(13): 234-251.