دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 56، تیر 1402 
اثربخشی تمرینات یوگای هوشیارانه بر کیفیت خواب زنان

صفحه 62-72

مریم فاتحی خشکبجاری؛ محدثه صیادی قصبه؛ سیروان اسمایی مجد


اثربخشی آموزش کنترل استرس بر کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 84-94

مریم افروزه؛ اعظم حیدرزاده؛ امیر مقدم احمدی؛ فاطمه افروزه؛ مجید کاظمی