دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، اردیبهشت 1403 
کاربرد مدل سازگاری روی در مراقبت پرستاری ایران: یک مطالعه مروری روایتی

صفحه 27-37

اسد ایمانی؛ الهه جاقوری؛ شهرام مولوی نژاد؛ مرضیه اسدی ذاکر