کاربرد مدل سازگاری روی در مراقبت پرستاری ایران: یک مطالعه مروری روایتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری های مزمن، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری‌های مزمن، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

10.22123/chj.2024.417769.2034

چکیده

مقدمه: استفاده از مراقبت مبتنی بر مدل­های پرستاری در پیش­بینی پیامدهای مراقبت و شناسایی عوامل زمینه­ای و برنامه­ریزی مراقبت بیمارمحور نقش به­سزایی دارد. هدف مطالعه حاضر تبیین کاربرد مدل سازگاری روی در مراقبت پرستاری ایران است.
مواد و روش­ها: این مطالعه مروری روایتی با جستجوی کلید واژگان اصلی به زبان فارسی از جمله مدل سازگاری روی، مراقبت پرستاری، مدل روی در پرستاری ایران و کلید واژگان انگلیسی Nursing Care, Roy Adaptation Model, Nursing and Roy adaptation model in Iran,  در پایگاه­های داده­ای مختلف و در مجلات داخلی و خارجی در بازه زمانی سال­های ابتدایی ظهور مدل تا 2023 انجام شده است. پس از جستجوی اولیه مقالات، 80 مقاله بررسی اولیه شد و با توجه به معیارهای ورود و خروج ؛ 46 مطالعه کنار گذاشته شد. مطالعاتی که دسترسی به متن کامل آنها مقدور نبود، از بررسی خارج شدند (تعداد مقاله=4). سپس یافته­های مطالعات باقیمانده (30 مقاله) جهت بررسی بیشتر مورد مطالعه عمیق قرار گرفتند.
یافته­ها: به طور کلی کاربرد مدل روی در بهبود سازگاری در ابعاد مختلف در بیماری­ها و موقعیت­های متنوع از جمله در بیماران همودیالیز، تالاسمی، نارسایی قلب، سرطان پستان، اختلالات روانی، سوختگی، آسم، مولتیپل اسکلروزیس، دیابت، فشارخون و کووید-19 تبیین گردید.
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد که با توجه به نتایج مثبت در بهبود سطح سازگاری در بیماران مختلف در مطالعات متعدد، مدل روی می­تواند به عنوان یکی از مدل­های پرکاربرد در مراقبت پرستاری در ایران مورد توجه قرار گیرد. بررسی تناسب مدل روی با بستر  پرستاری ایران در قالب مطالعات کیفی در آینده یک ضرورت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Roy Adaptation Model in Iranian Nursing Care: A Narrative Review Study

نویسندگان [English]

 • A Imani 1
 • E Jaghouri 2
 • Shahram Molavynejad 3
 • M Asadizaker 4
1 Student Research Committee, Department of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Student Research Committee, Department of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Nursing Care Research Center in Chronic Disease, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Nursing Care Research Center in Chronic Diseases, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The use of care based on nursing models plays a significant role in predicting the outcomes of care and identifying underlying factors and planning patient-centered care. The main aim of this study is to explain the application of Roy nursing model in the care of different patients in Iran.
Materials and Methods: This narrative review study has been done by searching the main keywords in Persian and English language: Nursing Care, Roy Adaptation Mode, Nursing and Roy adaptation model in Iran. We have used Iranian and non- Iranian journals in the period of the early years of the emergence of the model until 2023. In the initial search, due to the scope of the subject, only the studies that applied the Roy model in Iranian nursing were considered for review (80 articles). And according to the inclusion and exclusion criteria of the studies for further investigation; 46 studies were omitted. Also, studies whose full text could not be accessed were excluded from our review (N=4). Then, the findings of the remaining studies (N=30) were studied deeply for further investigation.
Results: In general, the application of Roy model was determined in improving adaptation level in different modes and in various diseases and situations, including in hemodialysis patients, thalassemia, heart failure, breast cancer, mental disorders, burns, asthma, multiple sclerosis, diabetes, blood pressure and covid- 19.
Conclusion: It seems that according to the positive results in improving the level of adaptation in different patients in several studies; Roy's model can be considered as one of the most widely applicable models in nursing care in Iran. Examining the suitability of the Roy adaptation model with Iran's nursing context by qualitative researches is a necessity in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Roy Model
 • Nursing Care
 • Roy Model in Iran
 1. Frisch NC, Rabinowitsch D. What’s in a definition? Holistic nursing, integrative health care, and integrative nursing: report of an integrated literature review. JHN 2019; 37(3): 260-72.
 2. Callis AMB. Application of the Roy Adaptation Theory to a care program for nurses. Apply Nursing Research 2020; 56(9): 1513-40.
 3. Mohammadi E, Abbasi K, Saadati M. Barriers to implementation of nursing theories in clinical practice from the perspective of nurses. IJNR 2015; 10(1): 13-24. ]Persian[
 4. Roy SC. An explication of the philosophical assumptions of the Roy adaptation model.NSQ 1988; 1(1): 26-34.
 5. Hosseini M, Soltanian M. Application of Roy’s Adaptation Model in Clinical Nursing: A Systematic Review. Journal of Iranian Medical Council 2022; 5(4): 540-56.[Persian]
 6. Sadeghnazhad Forotgeh M, Vanaki Z, Memarian R. The Effect Of Nursing Care Plan Based On “ROY ADAPTATION MODEL” On Psychological Adaptation In Patients With Diabetes Type II. Nursing and Midwifery Journal 2012; 10(5): 1-6.[Persian]
 7. Feghhi H, Saadatjoo SA, Dastjerdi R, Kalantari S, Alidousti M. The effect of a training program based on Roy’s adaptation model on psychosocial adaptation in patients with type II diabetes in Birjand, Iran. JDN 2016; 4(2): 8-24. ]Persian[
 8. Mastaelizadeh H, Sheikhi HR, Sheikhi AR. Effect of a Nursing Intervention Based on "Roy’s Adaptation Model" on Adaptation Dimensions in Patients with Type II Diabetes Mellitus. JDN 2018; 6(2): 452-62. ]Persian[
 9. Kolivand M, Amraei K, Rezaei F. The Effectiveness of Application of Roy's Adaptation Model on Alexithymia and Diet Adherence in People with Hypertension Comorbid with Stress. JHC 2022; 23(4): 353-64. ]Persian[
 10. Alimohammadi N, Maleki B, Abbasi S, Shakerian B, Hemati Z. The effect of adaptation training on controlling maladaptation behaviors in adolescents with asthma based on roy adaptation model. Tanaffos 2018; 17(2): 103-9
 11. Khajeh Goodari M, Lakdizaji S, Hassankhani H, Khalilzad P. Effect of training program based on Roy’s adaptation model on quality of life of patients with heart failure: A randomized clinical trial. NPT 2014; 1(4): 183-91.
 12. mahdavipour A Review on Adaptation of Heart Failure Patients Based on Roy adaptation model: A Review Study. IJSR 2022; 2(1):11-9. ]Persian[
 13. Abdolahi m, Abdollahyar a, Doustmohamadi m. The Effect of Care Program based on Roy Adaptation Model on Fatigue and Activities of Daily Living of Patients with Heart Failure. JNE 2020; 8(6): 1-7.[Persian]
 14. Fazel Asgarpoor A, Amini Z, Zeraati A, Esmaeili H. The effect of a care plan based on the Roy Adaptation Model on level of Fatigue in hemodialysis patients. Evidence Based Care 2012; 1(1): 77-90. ]Persian[
 15. Afrasiabifar A, Karimi Z, Hassani P. Roy’s Adaptation Model-Based patient education for promoting the adaptation of hemodialysis patients. IRCMJ 2013; 15(7): 566- 70.
 16. Nobahar M, Saffari M, Babamohamadi H, Sotodehasl N, Mirmohammadkhani M. The effect of a care plan based on the Roy adaptation model on general health in hemodialysis patients; a randomized controlled clinical trial. JRIP 2020; 9(2): e11.
 17. Amini Z, Fazel A, Zeraati A, Esmaeili H. The Effect of Care Plan Based on the Roy Adaptation Model on Activities of Daily Living of hemodialysis Patients. North Khorasan University of Medical Sciences 2012; 4(2):145-53. ]Persian[
 18. Hassani P, Otaghi M. Roy Adaptation Model In Hemodialysis Patients: A Mixed Method Research. Nursing and Midwifery Journal 2012; 10(5):1-6. ]Persian[
 19. Alimohammadi N, Maleki B, Shahriari M, Chitsaz A. Effect of a care plan based on Roy adaptation model biological dimension on stroke patients’ physiologic adaptation level. IJNMR 2015; 20(2):275- 80.
 20. Maddineshat M, Burzo SR, Cheraghi F, Khatiban M. The Application of Roy’s Adaptation Model in a Patient with Obsessive-Compulsive Disorder: A Case Study. IJPN 2020; 8(1): 19-28. ]Persian[
 21. Nezameslami S, Pishgoee SAH, Sharififar St, Soltannezhade F. The Effect of Education on The Basis of Roy Adaptation Pattern on The Quality of Life of Home Caregivers of Psychiatric Patients with a History of Hospitalization in Mental Hospitals of Military Hospitals in Bushehr. MCS 2019; 6(2): 105-14. ]Persian[
 22. Bazrafshan A, Hojjati H. The effect of Roy adaptation theory Implementation on the social adaptation of mothers of children with intellectual disability. JPEN 2020; 7(1): 62-9. ]Persian[
 23. Borzou SR, Cheraghi F, Khatiban M, molavi vardanjani m. The Application of Callista Roy's Adaptation Model in the Care of a Patient with Burn Injury: A Case Study. JCCN 2022; 15(3): 69-75. ]Persian[
 24. Mohammadi K, Mehralian HA, Abolhasani S, Khairi S, Aghabozorgi F. Investigation the effect of program based on Roy’s adaptation model on general health of offspring of people with multiple sclerosis. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2019; 8(3): 472-81. ]Persian[
 25. Rezaei A, Shariati A, Molavynejad S, Anjiri SGC. The Effect of a Training Program Based on Roy’s Adaptation Model on the Adaptation of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft in Intensive Care Units. JJCDC 2022; 11(1): e118237. ]Persian[
 26. Aghakhani N, Hazrati Marangaloo A, Vahabzadeh D, Tayyar F. The effect of Roy’s adaptation model-based care plan on the severity of depression, anxiety and stress in hospitalized patients with colorectal cancer. Journal of Hayat 2019; 25(2): 208-19. ]Persian[
 27. Adib-Hajbaghery M, Maghsoud F, Batooli Z. Evaluating Effect of Social Support Programs Based on the Roy's Adaptation Model on Patients with Breast Cancer: A Systematic Review. JRDNM 2021; 18(2): 14-7.
 28. Otaghi M, Nazarpour B, Taghinegad H, Khorshidi A. The effect of care plan based on Roy Adaptation Model on the spiritual well-being of women with breast cancer. Medical Science 2018; 22(92): 418-22.
 29. Azarmi S, Farsi Z. Roy’s Adaptation Model-Guided education and promoting the adaptation of veterans with lower extremities amputation. IRCMJ 2015; 17(10): e25810
 30. Hatami F, Hojjati H. Effect of Roy’s adaptation model on the care burden of mothers of children under chemotherapy (a quasi-experimental study). Medical-Surgical Nursing Journal 2019; 8(1): 32-8. ]Persian[
 31. Alidoost N, Naseri O, Jahanban A, Hemmati Maslakpak M, Maghsoudi B, Maghsoodi E. The effects of a care plan based on the roy adaptation model on depression among nursing home residents. Nursing and Midwifery Studies 2021; 10(2): 86-91.
 32. Rashki Z, Hojjati H. The effect of Roy Adaptation Model on maternal resilience of 7-19 year old children with thalassemia in Gonbadkavous city. JPEN 2020; 7(1): 41-9. ]Persian[
 33. Ghanbari afra L, Adib-Hajbaghery m. Roy Adaptation Model In Patient With COVID-19. Nursing and Midwifery Journal 2020; 18(5): 387-97. ]Persian[
 34. Maghsoodi E, hemmati M, sheikhi S, khalkhali H R. The Effect Of Care Plan Application Based On RoyAdaptation Model On The Self-Esteem In Elderly People In URMIA Nursing Homes. Nursing and Midwifery Journal 2015; 12 (10): 926-34. ]Persian[
 35. Hamzehpour H, Valiee S, Majedi MA, Roshani D, Seidi J. Effect of “Roy adaptation model” in physiologic aspect on the level of consciousness of patients in intensive care unit: A clinical trial .SJKU 2017; 22(5): 1-12 ]Persian[.