اثربخشی آموزش کنترل استرس بر کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اطفال، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

2 2-کارشناس ارشد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

3 دانشیار، گروه داخلی اعصاب، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

4 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

5 استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

10.22123/chj.2023.318476.1823

چکیده

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس از مهم‌ترین بیماری‌های تغییردهنده زندگی فرد، به ویژه در سنین جوانی می‌باشد که باعث افت شدید سطح کیفیت زندگی شده و افراد را به سمت ناتوانی پیش خواهد برد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش کنترل استرس بر کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.
مواد و روش­ ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه­تجربی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل در سال 1396 است. 60 بیمار زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. گروه مداخله، در 10 جلسه 2 ساعته آموزش کنترل استرس شرکت کردند. گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری t مستقل و t زوجی تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین نمره کیفیت زندگی قبل از مداخله در گروه مداخله و گروه کنترل از نظر آماری تفاوت معنی­داری نداشتند (672/0=p). در پس­آزمون، میانگین نمره کیفیت زندگی، سلامت جسمی و سلامت روانی در گروه مداخله به طور معنی­داری از گروه کنترل بیشتر بود (001/0>p). نتایج آزمون تی مستقل نشان داد تفاوت معنی ­داری بین اختلاف میانگین نمرات کیفیت زندگی و ابعاد آن قبل با بعد از مداخله بین دو گروه وجود داشت (001/0>p).
نتیجه‌گیری: برنامه مدیریت کنترل استرس می­تواند به بیماران MS برای مدیریت بیماری و مشکلات مرتبط با زندگی خود کمک کند. از آنجایی که این برنامه آموزشی کارآمد و کم‌هزینه است، می­توان آن را در مداخلات بهداشتی برای بیماران MS گنجاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Stress Control Training on the Quality of Life of Female Patients with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

 • M Afrozeh 1
 • A Heidarzadeh 2
 • A Moghadam-Ahmadi 3
 • F Afrozeh 4
 • M Kazemi 5
1 Assistant Prof, Dept of pediatric, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
2 MSc. Dept of Internal Surgery Nursing, School of Nursing and Midwifery, Geriatric Care Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
3 Associate Prof, Dept of Internal Medicine, Non-Communicable Diseases Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
4 MSc, Dept of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
5 Prof, Dept of Internal Surgery Nursing, School of Nursing and Midwifery, Non-Communicable Diseases Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Multiple sclerosis is one of the most important diseases that change a person's life, especially at a young age, causing a sharp drop in the quality of life and leading to disability. This research aimed to determine the effectiveness of stress control training on the quality of life of female patients with multiple sclerosis.
Materials and Methods: The current research is semi-experimental with a pre-test, post-test, and control group in 2017. Sixty female patients with multiple sclerosis were selected as available and randomly divided into two intervention and control groups. The research tool was the quality of life questionnaire of multiple sclerosis patients. The intervention group participated in 10 stress control training sessions for 2 hours. The control group did not receive training. Data were analyzed using independent-t and paired-t statistical tests.
Results: The average score of quality of life before the intervention in the intervention group and the control group had no statistically significant difference (p=0.672). In the post-test, the average score of quality of life, physical health, and mental health in the intervention group was significantly higher than the control group (p<0.001). The independent t-test results showed a significant difference between the average scores of the quality of life and its dimensions before and after the intervention between the intervention and control groups (p<0.001).
 Conclusion: A stress control management program can help MS patients to manage their disease and problems related to their lives. Since this educational program is efficient and low-cost, it can be included in health interventions for MS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multiple Sclerosis
 • Stress
 • Quality of Life
 • Education
 1. Saadat S, Kalantari M, Kajbaf MK, Hosseinzade M. A comparative study of health promoting behaviors in healthy individuals and patients with multiple sclerosis: An analytical study. hayat 2019; 25(2): 138-150.[Persian]
 2. Bikmoradi A, Zafari A, Oshvandi K, Mazdeh M, Roshanaei G. Effect of Progressive Muscle Relaxation on Severity of Pain in Patients with Multiple Sclerosis: a Randomized Controlled Trial. Hayat 2014; 20 (1) :26-37. [Persian]
 3. Shamili F, Zare H, Oraki M. The Predicting Quality Of Life Based On Illness Perception In Multiple Sclerosis Patients. Studies in Medical Sciences 2013; 24(6): 379-392. [Persian]
 4. Hasanzadeh P, Fallahi Khoshknab M, Norozi K. Impacts of Journaling on Anxiety and stress in Multiple Sclerosis patients. CMJA 2012; 2(2): 183-193. [Persian]
 5. Mahdizadeh A, Lokzadeh S, Riyahi A, Hosseini S A, Jalili N. The Investigation of Factors Affecting the Gait of the Patients Suffering From Multiple Sclerosis. Archives of Rehabilitation 2019; 20(1): 64-73. [Persian]
 6. Shanazari Z, Marandi M, Mehrabi H. Effect of 12-Week Aquatic Trainning On The Quality Of Life In Women With Multiple Sclerosis. Nursing And Midwifery Journal 2014; 11(12). [Persian]
 7. Santos M, Sousa C, Pereira M, Pereira MG. Quality of life in patients with multiple sclerosis: A study with patients and caregivers. Disability and health journal 2019; 12(4):628-634.
 8. Belgian MS, Sherri Giger MB, Director MS, Pfohl DC, Mscn M. Multiple Sclerosis International Federation (MSIF). Italy: Multiple Sclerosis International Federation 2013.
 9. Mehraban S, Bahmani B, Azimian M, Rezasoltani P. The Effectiveness of Cognitive-Behavioral-Based Stress Management Training on Anxiety in Female MS Patients. IRJ 2015;13(3):49-53. [Persian]
 10. Artemiadis AK, Anagnostouli MC, Alexopoulos EC. Stress as a risk factor for multiple sclerosis onset or relapse: a systematic review. Neuroepidemiology 2011;36(2):109-20.
 11. Sadrarhami N, Atarod S, Amanat S. Attitude of patients with multiple sclerosis towards the impacts of the disease on their social and sexual activities. JRBS 2008; 6(2). [Persian]
 12. Buljevac D, Hop W, Reedeker W, Janssens A, Van der Meche F, Van Doorn P, et al. Self reported stressful life events and exacerbations in multiple sclerosis: prospective study. BMJ 2003;327(7416):646.
 13. Etemadifar M, Sajjadi S, Nasr Z, Firoozeei TS, Abtahi S-H, Akbari M, et al. Epidemiology of multiple sclerosis in Iran: a systematic review. European neurology 2013;70(5-6):356-63.
 14. Hyarat SY, Subih M, Rayan A, Salami I, Harb A. Health Related Quality of Life Among Patients With Multiple Sclerosis: The Role of Psychosocial Adjustment to Illness. Archives of psychiatric nursing 2019;33(1):11-6.
 15. Grech LB, Kiropoulos LA, Kirby KM, Butler E, Paine M, Hester R. Target coping strategies for interventions aimed at maximizing psychosocial adjustment in people with multiple sclerosis. IJMSC 2018;20(3):109-19.
 16. Hajilou M, Ahadi H, Seirafi M, Shahbeigi S, Poor AR. The effectiveness of stress management training based on cognitive-behavioral model on quality of life in patiens with MS. JPS 2019;17(72):893-7. [Persian]
 17. Piri-Kamrani M, Dehghan F, Bashiri H. The Effectiveness of Stress Management Skills Training on Perceived Stress and Resiliency of Women with Multiple Sclerosis . JHC 2015; 17 (4) :319-328.
 18. Babaie E, Golestani T, Nazoktabar H, Entezari R. The Effect of Stress Management Training on Self-efficacy and Quality of Life in Nurses of Government Hospitals in Tehran City. Journal of Health and Care 2020;22(2):157-67. [Persian]
 19. Saleh S. The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management Training on Quality of Life and Clinical Symptoms of Cardiovascular Patients. BPJ 2017;10(1):295-302.
 20. Fuladvandi M, AzizZadeh Foroozi M, AsadAbadi A, Fuladvandi G, Lashkari T, Malekian L. Effectiveness of stress management training on improved quality of life in patients with type 2 diabetes. JHPM 2014;3(2):16-24. [Persian]
 21. Khodabakhshi Koolaee A, Falsafinejad MR, Akbari ME. The effect of stress management model in quality of life in breast cancer women. IJCP 2015. 8(4.(
 22. Pouyanfard S, Mohammadpour M, ParviziFard AA, Sadeghi K. Effectiveness of mindfulness-integrated cognitive behavior therapy on anxiety, depression and hope in multiple sclerosis patients: a randomized clinical trial. Trends Psychiatry Psychother 2020;42(1):55-63.
 23. Asadi Haghighat, M., K. Zahrakar, and V. Farzad. Cognitive-Behavioral Stress Management Training (CBSM) on Reducing Stress Symptoms of Women with Multiple Sclerosis (MS). Middle Eastern Journal of Disability Studies 2019. 9: 77-87. [Persian]
 24. Ghazagh M, Zadhasan Z. The Effect of Group Mindfulness-Based Stress Reduction Program on the Quality of Life and Fatigue in Patients With Multiple Sclerosis. AJNMC 2019;27(1):35-44.
 25. Alisaleh E, Shahrbanoo G. Effectiveness of mindfulness-based stress reduction (MBSR) in stress and fatigue in patients with multiple sclerosis (MS). IJMRHS 2016;5(7S):486-91.
 26. Nejati S, Esfahani SR, Rahmani S, Afrookhteh G, Hoveida S. The effect of group mindfulness-based stress reduction and consciousness yoga program on quality of life and fatigue severity in patients with MS. JCS 2016;5(4):325. [Persian]
 27. Hamid N, Mehrabi Zadeh Honarmand M, Sadeghi S. The Effect of Stress Inoculation Training (SIT) on Depression and Quality of Life in Multiple Sclerosis (MS) Patients with Control of Duration of Disease in Esfahan City. JSM 2012; 11(1): 77-84. [Persian]
 28. Vickrey BG, Hays RD, Harooni R, Myers LW, Ellison GW. A health-related quality of life measure for multiple sclerosis. Quality of life research 1995;4(3):187-206.
 29. Merghati Khoei E, Qaderi K, Amini L, Haghani H. Study on sexual behavior and quality of life of women with multiple sclerosis referred to Iran MS society in Tehran in 2010; IJOGI 2012;15(5):7-14. [Persian]
 30. Hajilou M, Ahadi H, Seirafi M, Shahbeigi S, Poor AR. The effectiveness of stress management training based on cognitive-behavioral model on quality of life in patiens with MS. JPS 2019;17(72):893-7[Persian].
 31. Blankespoor RJ, Schellekens MP, Vos SH, Speckens AE, de Jong BA. The effectiveness of mindfulness-based stress reduction on psychological distress and cognitive functioning in patients with multiple sclerosis: a pilot study. Mindfulness 2017;8(5):1251-8.
 32. Chen Y, Yang H, Liu L, Fang R. Effects of mindfulness-based stress reduction on the anxiety, depression and quality of life of patients with intrauterine adhesion: a randomized controlled trial. IJCEMS 2017;10(2):2296-305.
 33. Faridhosseini F. Effectiveness of cognitive-behavioral stress management on anxiety, depression and quality of life in patients with psoriasis. MJMS 2016;59(5):337-44. [Persian]
 34. Sarafino EP, Smith TW. Health psychology: Biopsychosocial interactions.10nd ed. John Wiley & Sons; 2014.
 35. Gardiner P, Sadikova E, Filippelli AC, Mitchell S, White LF, Saper R, et al. Stress Management and Relaxation Techniques use among underserved inpatients in an inner city hospital. Complementary therapies in medicine 2015;23(3):405-12.