کلیدواژه‌ها = اعتیاد
اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر بهزیستی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان مردان معتاد شهر اصفهان

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 23-33

حمید ابوطالبی؛ نفیسه یزدچی؛ هادی اسمخانی اکبری نژاد


اثربخشی بهزیستی درمانی بر نشانگان اضطراب، استرس و افسردگی در مردان تحت درمان اجتماع مدار

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 47-56

بیژن پیرنیا؛ ستاره منصور؛ الهه نجفی؛ رضا ریحانی