کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
اثربخشی زوج‌درمانی شناختی-رفتاری بر طرحواره‌های عشق و رضایت زناشویی زنان متأهل

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 14-24

مهناز شاه مرادی؛ مژگان نیکنام؛ رضا خاکپور


اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر رضایت زناشویی و سلامت روان زوجین شهر اصفهان در سال 1393

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-10

مهشید ساسان پور؛ امیر عزیزی؛ سید مسعود دهقان منشادی *


مقایسه رضایت زناشویی و تعارض کار/ خانواده در پرستاران با شیفت‌های کاری ثابت و متغیر

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 65-74

علی منصوری؛ مسعود ریانی؛ حسین شهدادی؛ حسین لکزایی