کلیدواژه‌ها = سلامت
بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر استرس ناباروری و رفتارهای ارتقادهنده سلامتی زنان نابارور

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 65-75

معصومه فروغ عامری؛ محمد حاتمی؛ امین رفیعی پور؛ مژگان نیکنام


تبیین مفهوم محیط و جامعه در پرستاری بر مبنای منابع اسلامی

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 29-37

اکرم السادات سادات حسینی؛ فاطمه الحانی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ عبدالکریم بهجت پور


چالش کمبود پرستار؛ تهدید جدی برای نظام سلامت: یک مطالعه مروری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-47

عباس عباس زاده؛ علیرضا عبدی