بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در شهر زنجان 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه آموزشی سلامت جامعه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

2 استادیار، گروه آموزشی سلامت جامعه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران .

3 دکترا، گروه سلامت جامعه، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماری سرطان می­تواند کیفیت زندگی بیماران را تحت تأثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.
مواد و روش ­ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، نمونه­های پژوهش 108 بیمار مبتلا به سرطان معده بستری در بخش‌های انکولوژی و بیماران سرپایی درمانگاه بیمارستان ولیعصر زنجان در بهار 96 بودند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری داده­ها، فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد اختصاصی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان بود. داده‌ها توسط آزمون‌های ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ­ها: میانگین سن بیماران 78/8 ± 92/51 سال بود. تمامی بیماران، کیفیت زندگی را در هر سه حیطه عملکردی، علائم و بعد کلی در محدوده ضعیف گزارش نمودند. مردان در حیطه علائم (002/0=p) و بعد کلی (021/0=p)، کیفیت زندگی بهتری داشتند. حیطه عملکردی با افزایش سن (199/0=r) (039/0=p) و مدت ‌زمان تشخیص (191/0=r) (048/0=p)، افزایش می­یافت. کلیه ابعاد در بیماران با مسکن استیجاری نامطلوب­تر بود (024/0=p). بین شغل، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، دفعات بستری، تعداد اعضای خانواده و فرزندان با کیفیت زندگی ارتباط معنی­داری مشاهده نگردید.
نتیجه­ گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه، ارائه ﻣﻨﺎﺳﺐ­ﺗﺮﯾﻦ روش­ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ همراه با خدمات آموزشی و مشاوره‌ای و حمایت‌های همه‌جانبه از سوی سیستم‌های مختلف حمایتی در جامعه از جمله سیستم بهداشت و درمان توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality of Life of Patients with Gastric Cancer and Its Related Factors in Zanjan 2017

نویسندگان [English]

 • H Poorabdolah 1
 • N Jafari Varjoshani 2
 • M Namadian 3
1 MSc, Dept of Community health nursing, School of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Community Health Nursing, School of Nursing and Midwifery. Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
3 PhD, Dept of Community health nursing, Social Determinants of Health Research Center, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cancer can affect the quality of life of patients. The aim of this study was to determine the quality of life of patients with gastric cancer and its related factors.Materials and Methods: This study was a descriptive cross-sectional study. The study samples were 108 patients with gastric cancer admitted to oncology wards and outpatients of Valiasr Hospital in Zanjan in the spring of 2017 who were studied by census method. Data collection tools were the demographic information form and questionnaire (EORTC QLQ-C30.V.3). Mean and standard deviation were calculated using descriptive statistics. Due to the normality of the data, parametric tests were used to compare the two groups by independent t-test and for more than two groups, analysis of variance and Pearson correlation coefficient were used to determine the relationship.
Result: The mean age of patients was 51.92 ± 8.78 years. All patients reported poor quality of life in all three areas of function, symptoms and overall dimension with a mean of 43.43, 69.77, 42.20, in a weak range. Men had better quality of life in terms of symptoms (p=0.002) and overall (p=0.021). Functional area increased with age (r=0.199) (p=0.039) and duration of diagnosis (r=0.191) (p=0.048). All dimensions were more unfavorable in patients with rented housing (p=0.024). There was no significant relationship between job, level of education, marital status, number of hospitalizations, number of family members and children, with quality of life.
Conclusion: According to the findings of the study, it is recommended that various support systems in the community, including the health care system, provide educational and counseling services and comprehensive support.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Life
 • Gastric Cancer
 • Community Health
 1. Saroukhani D, Omidi K, Norouzi R, Zali H, Sayehmiri K, Forozeshfard M. The quality of life in cancer patients in Iran: A systematic review by using meta-analysis. Koomesh 2016;18(1):1-12.[Persian]
 2. Mehrabi F, Hekmatpou D, Abolfathi A. The Relationship between Demographic Characteristics and Quality of Life in Patients with Cancer. HRJBAQ 2019; 5 (1) :8-15.[Persian]
 3. world cancer factsheet/world cancer burden(2012). CRUK 2014.
 4. Motlagh A YN, Mafi MR, Hosseini Kamal F, Yaseri M, Hemati S, Shahbazian H, et al. Attitude of Cancer Patients toward Diagnosis Disclosure and their Preference for Clinical Decision-making: A National Survey. AIM 2014;17(4):232 – 240.
 5. Salehifard O, Eskandari F. Investigation of the relationship between drinking water nitrate and bladder cancer in Larestan city from the point of view medical geography. IJCA 2020; 1 (2) :47-54 .[Persian]
 6. Khaleghian M JI, Shakoori A, Zargari N, Mohamadi M, Azimi S. C-MYC amplification and expression in stomach cancer samples in Iranian population using two techniques of CISH and IHC. TUMJ 2015;73(4):260-270. [Persian]
 7. Issazadegan A, Sepehrianazar F, Matlabi M. Comparing the purpose of life and quality of life, in cancerous patients and helthy individuals. Nursing and Midwifery Journal  2016; 13 (12) :1097-1103. [Persian]
 8. Mirzaei H, Mostafaei D, Estebsari F, Sattarzadeh M, Estebsari K. The Quality of Life of Breast Cancer Patients Receiving Palliative and Supportive Care. IJRN 2017; 3(2):19-26. [Persian]
 9. Davoudi A, Rezazadeh H, Somi MH, Rahmani A, Lak Dizaji S, Alah Bakhshian A. Effect of educating self-care program on quality of life in patient with gastric cancer after gastrostomy in Tabriz hospital. MJTUMS 2012;34(1):48-55.[Persian]
 10. Esmailnasab N, Taymoori P, Darabi F. Comparison of quality of life 3 and 9 months after surjary in patients with gastrointestinal cancer. Studies in Medical Sciences 2013;24(4):226-234. [Persian]
 11. Rahimi SH FR, Tabari R, Kazemnejadlily E. Factors related to the quality of life for children with cancer. hN&M. 2014;24(71):30-39. [Persian]
 12. Mohaddesi H AH, Hasanzadeh G, Yegansangi M. Evaluation of quality of life in patients with breast cancer treated at Omid-Orumiyeh Cancer Research Center. APJCP 2019;2(1):5-9.
 13. Monfared A PS, Ghanbari A, Atrkar Roshan Z. Health-Related Quality of Life and its related factors among women with breast cancer. JHNM 2013;23(2):52-62. [Persian]
 14.  Khasi K, Khasi B, Fakhri-Moradi-Azam S, Rezaee S. The frequency of four common cancers in Kermanshah City, Iran, during the years 2004-2011. CDJ 2018; 6(2): 53-8.
 15. Shan B, Shan L, Morris D, Golani S, Saxena A. Systematic review on quality of life outcomes after gastrectomy for gastric carcinoma. JGO 2015;6(5):544-560.
 16. Azizi A, Dehghan Manshadi SM, Mohamadi J. Comparison of the Quality of Life and Perceived Stress in Gastric and Lung Cancer Patients and Normal Subjects in the city of Tabriz in 2014. CHJ 2015;9(3):1-8.[Persian]
 17. Hagerty MR, Cummins RA, Ferriss AL, et al. Quality of life indexes for national policy: Review and agenda for research. BMS 2001; 55: 1-7.
 18. Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, Cull A, Duez NJ, et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. JNCI 1993; 85(5):365-7.
 19. Baljani E KM, Amanpour E, Tizfahm T. A survey on relationship between religion, spiritual wellbeing, hope and quality of life in patients with cancer. EBCJ 2011;1(1(51-62.[Parsian]
 20. Hatam N, Bastani P, Ahmadloo N, Kiadaliri AA. Health Related Quality of Life in Breast Cancer Patients Undergoing Current Chemotherapy Protocols. JKMU 2012;19(1): 49-58. [Persian]
 21. Safaee A, Moghimi Dehkordi B. Validation study of a quality of life (QOL) questionnaire for use in Iran. APJCP 2007;8(4):543-546.
 22. Montazeri A, Harirchi I, Vahdani M, Khaleghi F, Jarvandi S, Ebrahimi M, et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30): translation and validation study of the Iranian version. SCC 1999;7(6):400-406.
 23. Sharifi M MP, Baghayi R, Hajjilu M, Mohammad pur Y. The effect of chemothrapy on the aspect of the quality of life for patients with breast cancer. IJBD 2013;6(4):26-34. [Persian]
 24. Zeighami Mohammadi SH, Hooshmand P, Kooshyar MM ,Esmaeli H. Quality of life in cancer patients undergoing chemotherapy.OMJ 2008;16(1):5-11. [Persian]
 25. Giesinger J KG, Mueller V, Zabernigg A, Mayrbaeurl B, Thaler J, et al . Are gender – associated differences in quality of life in colorecatal cancer patients disease- specific? Quality of Life Research 2009;18(5):547-555.
 26. Dzung Ngoc Thi Dang, Lan Ngoc Thi Nguyen, Nga Thi Dang, Huy Quang Dang, and Thanh Van Ta. Quality of Life in Vietnamese Gastric Cancer Patients. BioMed Research International 2019: Article ID 7167065, 9 pages.
 27. Smith AW, Alfano C M, Reeve B B, Irwin M L, Bernstein L, Baumgartner K, et al. Race/Ethnicity, Physical Activity, and Quality of Life in Breast Cancer Survivors Ashley Wilder Smith, Catherine M. CEBP 2009;18(2):656-663.
 28. Redhwan AA, Md Idris MN, Zaleha MI, Robert C, Fuad I, Sami RA. Quality of life among women with breast cancer from university Kebangsaan Malaysia medical centere, Malaysia. MJCH 2008;14(2):46-55.
 29. Karami O, Falahat-pisheh F, Jahani H, Beiraghdar N. Quality of life in cancer patients in Qazvin 2007. JQUMS 2010;14(3):80-87. [Persian]