دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 53، مهر 1401، صفحه 1-88 
مقایسه اثربخشی روان‌نمایشگری و تحلیل رفتار متقابل بر خشم نوجوانان پسر

صفحه 59-69

علی اکبر زارع؛ محمد قمری؛ قربان فتحی اقدم؛ مجتبی امیری مجد