مقایسه اثربخشی روان‌نمایشگری و تحلیل رفتار متقابل بر خشم نوجوانان پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

2 دانشیار، گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

4 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

چکیده

مقدمه: نوجوانی یکی از حساس‌ترین مراحل رشد آدمی است و باید به مشکلات روان‌شناختی این گروه توجه کرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان‌نمایشگری و تحلیل رفتار متقابل بر خشم نوجوانان پسر انجام شد.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش، نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان پسر پایه سوم دوره اول دبیرستان‌های عادی دولتی شهر خرم‌دره در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل دادند. تعداد 30 نفر با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به ‌صورت تصادفی در سه گروه 10 نفره قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی، درمان مختص گروه خود را در 8 جلسه 5/1 ساعته دریافت کردند. گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسش‌نامه خشم کودکان و نوجوانان Nelson بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون مجذور کای، آنالیز واریانس دوطرفه با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی Bonferroni انجام شد.
یافته‌ها: در پیش‌آزمون، میانگین و انحراف معیار گروه روان‌نمایشگری برای خشم 57/14±20/99؛ در گروه تحلیل رفتار متقابل برای خشم 36/10±70/93؛ در گروه کنترل برای خشم 28/14±90/96 بود (05/0<p). روان‌نمایشگری و تحلیل رفتار متقابل در مقایسه با گروه کنترل، خشم نوجوانان پسر را در پس‌آزمون کاهش داد (001/0>p). در مرحله پیگیری، اثر این دو درمان بر خشم ماندگار بود (001/0>p). تأثیر تحلیل رفتار متقابل بر خشم نوجوانان پسر در مرحله پس‌آزمون بیشتر از تأثیر روان‌نمایشگری بود (014/0=p).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، روان‌نمایشگری و تحلیل رفتار متقابل می­توانند بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پسر مؤثر واقع شوند. این مداخله‌ها را می­توان در کاهش پرخاشگری نوجوانان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Psychodrama and Transactional Analysis on Anger in Male Adolescents

نویسندگان [English]

 • AA Zare 1
 • M Ghamari 2
 • Gh FathiAghdam 3
 • M Amirimajd 4
1 PhD Student, Dept of Counseling, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
2 Associate Prof, Dept Of Counseling Department, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
3 Assistant Prof, Dept Of Psychology Department, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
4 Associate Prof, Dept Of Psychology Department, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Adolescence is one of the most sensitive stages of human development, and enough attention should be paid to the psychological problems of this stage. To this end, the present study aims to compare the effectiveness of psychodrama and transactional analysis on anger in male adolescents.
Materials and Methods: This semi-experimental study was performed based on a pre-test, post-test, and follow-up design with a control group. The target population consisted of all third grade male students in ordinary public junior high schools in Khorramdareh in the academic year 2019-2020. In total, 30 Male students were selected using an available sampling method and randomly divided into three groups. Members of both experimental groups received their treatment in eight 90-minute sessions. The control group did not receive any treatment. The research instrument was the Nelson Children and Adolescents Anger Questionnaire. Data were analyzed using a two-way repeated measures ANOVA and the Bonferroni post-hoc test.
Results: In the pre-test stage, mean and standard deviation of the scores was 99.20±14.57 in the psychodrama group, 93.70±10.36 in the transactional analysis, and 96.90±14.28 in the control group. Compared to the control group, psychodrama and interaction behavior analysis reduced male adolescent anger in the post-test (p<0.001). At the follow-up stage, the effect of these two treatments on anger was lasting (p<0.001). The effect of transactional analysis on male adolescent anger in the post-test phase was greater than that of psychodrama (p=0.014).
Conclusion: According to the results of this study, psychodrama and transactional analysis can be effective in reducing aggression in adolescent boys. These interventions can be used to reduce adolescent aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychodrama
 • Transactional Analysis
 • Anger
 • Adolescents
 • Boy
 1. Hajilo S, Shafiabadi A. Determining the effectiveness of Group Counseling Based on Cognitive -Behavioral Interventions (CBT) on anger control in first high school female students. SJER 2016; 37(1): 1-20. [Persian]
 2. Hossein Mardi A A, Khalatbari J. Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy (CBT) and Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the Rate of Anger in High School Students in Tehran. PSJ 2018; 16(2): 59-66. [Persian]
 3. Hong JE, Kim Effects of a Psychological Management Program on Subjective Happiness, Anger Control Ability, and Gratitude among Late Adolescent Males in Korea. IJERPH 2020; 17(8): 2683.
 4. Alaka Mani TL, Sharma M, Omkar S, Nagendra Holistic assessment of anger in adolescents – Development of a rating scale. J-AIM 2018; 9(3): 195-200.
 5. Alaie P, Bayrami M. Effectiveness of Shame Management Training in Reducing Female Adolescents’ Anger in the Environment of School. CPS 2017; 7(25): 129-148. [Persian]
 6. Morsunbul U. The Effect of Identity Development, Self-Esteem, Low Self-Control and Gender on Aggression in Adolescence and Emerging Adulthood. EJER 2015; 0(61): 99-116.
 7. Sedaghat S, Moradi O, Ahmadian H. The effectiveness of anger cognitive behavioral group training on aggression of third grade aggressive female students in Baneh’s high schools. MSJIAUTMB 2015; 24(4): 215 -220. [Persian]
 8. Dogan T. The effects of the psychodrama in instilling empathy and self-awareness: A pilot study. Psych Journal 2018; 7(4): 227-38.
 9. Gulassa D, Amaral R, Oliveira E, Tavares H. Group therapy for excoriation disorder: Psychodrama versus support therapy. Annals of Clinical Psychiatry 2019; 31(2): 84-94.
 10. Testoni I, Cecchini C, Zulian M, Guglielmin MS, Ronconi L, Kirk K, et al. Psychodrama in therapeutic communities for drug addiction: A study of four cases investigated using idiographic change process analysis. The Arts in Psychotherapy 2017; 61:10-20.
 11. Olsson PA. Psychodrama and the treatment of narcissistic and borderline patients. Psychodynamic Psychiatry 2018; 46(2): 252-64.
 12. CHeragi M. Determining the effectiveness of psychodrama on reducing aggression and violence and increasing self-control of youth in Abdanan in 2016. The first national conference of modern research in Iran and the world in psychology and educational sciences, law and social sciences, Shiraz. 2017. [Persian]
 13. Rasekhinejad M, khodabakhshi-koolaee A. Effectiveness of psychodrama on Increasing Social Skills and Reducing of Aggression in Afghan Immigrant Labor Children. JPEN 2019; 6(2): 60-67. [Persian]
 14. Karataş Z, Gökçakan The Effect of Group-Based Psychodrama Therapy on Decreasing the Level of Aggression in Adolescents. Turk Psikiyatri Derg 2009; 20(4): 357-66.
 15. Mojaheda A, Zaherib Y, Firoozkoohi Moqaddam Effectiveness of group psychodrama on aggression and social anxiety of children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A randomized clinical trial. The Arts in Psychotherapy 2021; 73(1):101756.
 16. Safinia G, Ebrahimi Moghadam H, Abolmaali Effect of Transactional Analysis Training on Communication Skills and Attribution Beliefs of Incompatible Women. WHB 2021; 8(3):170-178.
 17. Jalili M, Eftekhar Saad Z. Evaluation of the Effectiveness of Transactional Analysis on Improvement of Communication Skills, Conflict Resolution and Rejection Sensitivity in Couples of Masjed Soleyman. SJNMP 2020; 6(2): 81-92. [Persian]
 18. Dindoost L, Nejadkarim E, Zare Zardini L, Salimi H. The effect of transactional analysis group training in psychological hardiness among married women. JRH 2019; 9(1): 37-44.
 19. Sagati T, ShafiAbadi A, Sudany M. The effect of group training. Based on Transactional analysis on reducing anger and neurotically girl students of high school First grade in Rasht. QJCR 2014; 13(49): 23-41. [Persian].
 20. Hoseynlo S, Zandi F. The effectiveness of group therapy through transactional analysis on reducing verbal aggression in female students. International Conference on Management, Economics and Humanities. 2015. 89. [Persian]
 21. Shamsi A, Dadmehr AA, giyahkar P, Risiyan M. Investigating the effect of transactional analysis training on reducing students' aggressive behaviors. International Conference of Management Elites, Tehran. 2016. 112.
 22. AbedSaeedi J, AmirAli Akbari S. Research methods in medical sciences and health.2nd Tehran: Jameenegar; 2021: 35-36.
 23. Nelson WM, Finch AJ. Children's Inventory of Anger.1nd ed. Los Angeles, CA: Western Psychological Services; 2000; 12-13.
 24. Zibaei A, Gholami H, Zare M, Mahdian H, Yavari M, Haresabadi M. Effect of offline education on anger management in guidance school girls in Mashhad. JNKUMS 2013; 5(2): 375-385. [Persian]
 25. Makarem M A, Yousefi Z. The Effectiveness of Psychodrama Group Therapy on Assertiveness, Unconditional Acceptance, and the Spirit of Gratitude among Physically Disabled Individuals: A Quasi-Experimental Study. JRUMS 2021; 20(6): 681-696. [Persian]
 26. Gharibzadeh M, Lirozadeh M. Evaluation of the effectiveness of psychodrama on behavioral disorders in children. Conference Title: National Conference on New Research in Iran and the World in Psychology, Educational Sciences and Social Studies, Shiraz. 2016. 65.