اثربخشی درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی بر عزت‌نفس جنسی و عملکرد جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ شهر اصفهان در سال 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد اصفهان( خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استاد، گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 استاد، گروه روانشناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: افت عزت‌نفس جنسی و عملکرد جنسی پایین از جمله پیامدهای کارکردی اختلال نعوظ به شمار می‌روند که اجرای مداخلات روان‌شناختی را ضروری می‌سازند. هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی بر عزت‌نفس جنسی و عملکرد جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ بود. 
مواد و روش ها: جامعه آماری این پژوهش نیمه­آزمایشی کلیه مردان مبتلا به اختلال نعوظ شهر اصفهان در سال 1398 بودند. تعداد 30 نفر که بر اساس نمرات بین 20-16 در پرسش­نامه بین‌المللی عملکرد نعوظی تشخیص اختلال نعوظ را دریافت کردند، با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه‌ها پرسشنامه‍های شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظی (1997) و عزت‌نفس جنسی (Zeanah و Schwarz، 1996) را تکمیل کردند. پس از اتمام ترکیبی از 8 جلسه 60 الی 90 دقیقه‌ای (هفته‌ای دو جلسه) درمان شناختی - رفتاری و 4 جلسه 60 الی 90 دقیقه‌ای (هفته‌ای 1 جلسه) درمان تعدیل سوگیری شناختی منفی در گروه آزمایش، ابزارها مجدداً توسط گروه‌ها تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی بر افزایش عزت‌نفس جنسی (001/0=p، 09/0=Eta) و عملکرد جنسی (001/0=p، 04/0=Eta) مردان مبتلا به اختلال نعوظ تأثیر مثبت داشت.
نتیجه‌گیری: استفاده از درمان ترکیبی شناختی – رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی به عنوان یک روش مداخله‌ای غیردارویی برای بهبود عزت‌نفس جنسی و عملکرد جنسی مبتلایان به اختلال نعوظ توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Combined Cognitive-Behavioral Therapy and Moderating Negative Cognitive Bias on Sexual Self-Esteem and Sexual Function in Men with Erectile Dysfunction in Isfahan in 2019

نویسندگان [English]

 • N Ghahremannezhad 1
 • SH Atashpour 2
 • F Khayatan 3
1 PhD student, Dept of Psychology, Isfahan Branch(Khorasgan), Islamic Azad University, , Iran.
2 Prof, Dept of Psychology, IsfahanBranch, ( Khorasgan)Islamic Azad University, , Iran.
3 Prof, Dept of Psychology, IsfahanBranch(Khorasgan), Islamic Azad University, , Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sexual self-esteem and low sexual function are among the functional consequences of erectile dysfunction; which necessitate the implementation of psychological interventions. Accordingly, the aim of this study was to determine the effectiveness of combined cognitive-behavioral therapy and moderating negative cognitive bias on sexual self-esteem and sexual function in men with erectile dysfunction.
Materials and Methods: The statistical population of this quasi-experimental study included all men with erectile dysfunction in Isfahan in 2019. 30 men who received a diagnosis of erectile dysfunction based on receiving scores between 20-16 in the International Index of Erectile Function were selected as the statistical sample using available sampling and they were randomly assigned to experimental and control groups. The groups completed the International Index of Erectile Function (1997) and Sexual Self-Esteem (Zeanah and Schwarz, 1996) and after completing a combination of 8 sessions of 60 to 90 minutes (two sessions per week for 4 weeks) cognitive-behavioral therapy and 4 sessions of 60 to 90 minutes (1 session per week for 4 weeks) moderating negative cognitive bias in the experimental group, tools were completed in the groups. Data were analyzed using univariate analysis of covariance.
Result: Cognitive-behavioral therapy and modulation of negative cognitive bias had a positive effect on increasing sexual self-esteem (p= 0.001, Eta=0.09) and sexual function (p= 0.001, Eta=0.04) in men with erectile dysfunction.
Conclusion: The use of combined cognitive-behavioral therapy and moderating negative cognitive bias is recommended as a non-pharmacological intervention method to improve sexual self-esteem and sexual function in patients with erectile dysfunction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ognitive-Behavioral Therapy
 • Moderating Negative Cognitive Bias
 • Sexual Self-Esteem
 • Sexual Function
 • Erectile Dysfunction
 1. Boddi V, Fanni E, Castellini G, Fisher AD, Corona G, Maggi M. Conflicts within the family and within  the couple as contextual factors in the determinism of male sexual dysfunction. Journal of Sexual Medicine 2015; 12(12):2425-35.
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5nd ed. Washington, D.C: American Psychiatric Publishing, Inc; 2013:55-59.
 3. Matthew A.  Core principles of sexual health   treatments   in   cancer   for   men.   Current Opinion in Supportive and Palliative Care 2016; 10(1):38-43.
 4. Althof SE, O' Leary MP, Cappelleri JC, Glina S, King R, Tseng LJ, et al. Self-esteem, confidence, and relationships in men treated with sildenafil citrate for erectile dysfunction. JGIM 2006; 21(10):1069-74.
 5. Beth AV, Julien B, Anthony FB, Michael CA. Psychopathy, sexual behavior and self-esteem, it's different for girls. Journal personality and individual differences 2010; 48 (7):833-38.
 6. Zeanah PD, Schwarz JC. Reliability and validity of the sexual self-esteem inventory women. ASM 1996; 3(1), 1-15.
 7. White C. Cognitive behavioral therapy for chronic medical problems: a guide to assessment and treatment in practice. 1nd ed. Chrichester: John Wiley & Sons Ltd; 2001: 44-49.
 8. Amir Fakhraei A. The preliminary efficacy of cognitive behavioral therapy on sexual erectile dysfunction and comorbid psychological symptoms: a single case study. CPAP 2019; 16(2):17-27.[Persian]
 9. Boddi V, Castellini G, Casale H, Rastrelli G, Boni L, Corona  G  &   et  al.  An   integrated approach with vardenafil orodispersible tablet and cognitive behavioral sex therapy for treatment of erectile dysfunction: a randomized controlledpilot study. Andrology 2015; 3(5):909-18.
 10. Sarabi P, Parvizi F, Kakabaraee K. The effectiveness of cognitive behavioral sexual therapy on sexual function, dysfunctional beliefs, knowledge and sexual self-confidence of women with sexual dysfunction. Journal of  Analitical-Cognitive Psycholoy 2019; 10(3):9-27.[Persian]
 11. Nikbakht A, Neshat doost HT, Mehrabi H. Effect of positive imagery-based interpretation bias modification, interpretation bias modification based self-generation and computerized cognitive-behaviour training on depressed students. CPS 2018; 8(29):45-67.[Persian]
 12. Rohrbacher H, Blackwell SE, Holmes EA, Reinecke A. Optimizing the ingredients for imagery-based interpretation bias modification for depressed mood: is self-generation more effective than imagination alone? JAD 2014; 152-154(2):212-218.
 13. Khalili Torqabeh S. (dissertation). The effectiveness of the Cognitive Bias Modification- Interpretive (CBM-I) on reducing negative interpretation bias and symptoms of social anxiety in socially anxious individuals. Mashhad: Mashhad University; 2012:8-11.[Persian]
 14. Dalir M, Alipour A, Zare H, Farzad V. The effect of cognitive bias modification therapy on symptoms of obsessive-compulsive disorder: comparison efficacy of cognitive bias Modification therapy and group cognitive-behavioral therapy. CPS 2016; 6(21):1-25.[Persian]
 15. Ghahremannezhad N. (dissertation). The effectiveness of modulating negative cognitive bias on improving sexual self-esteem and sexual self-awareness of women with vitiligo skin disease in Isfahan. Esfehan: Islamic Azad University, Khorasghan Branch; 2016:10-13.[Persian]
 16. Javadian SN, Emami T. The comparison of the effect of the number of aerobic and yoga sessions on physical self–description components of female university students. Journal of Sports and Motor Development and Learning 2009;1(2):127-5. [Persian]
 17. Rosen RC, Riley A, Wagner G, Osterloh IH, Kirkpatrick J, Mishra A. The international index of erectile function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology 1997; 49(6):822-30.
 18. Fayyazbakhsh F, Ezzati A, Malekirad AA. Sexual function and quality of life in male and female with chronic renal diseases. RPH 2015; 9(2):64-73.[Persian]
 19. Eshghi R, Bahrami F, Fatehizadeh M. Determining the effectiveness of couples' sexual-cognitive-behavioral counseling on improving sexual self-confidence, sexual openness and sexual knowledge of cold-tempered women in Isfahan. Consulting research 2007; 6(23):83-96.[Persian]
 20. Clerkin EM, Teachman BA. Training interpretation biases among individuals with symptoms of obsessive compulsive disorder. Journal of Behavior Therapy Experimental Psychiatry 2011; 42(3):337–43.
 21. Mohammadi SD, Mohammadkhani P, Dolatshahi B, Dadkhah AEffectiveness of cognitive behavioral therapy on the signs, symptoms and clinical consequences of premature ejaculation. Japanese Psychological Research 2013; 55(4):350-357.[Persian]
 22. Burack JA, Enns JT, Fox NA. Cognitive neuroscience, development, and psychopathology: Typical and atypical developmental trajectories of attention.1nd ed. New York: Oxford University Press; 2012:40-43.
 23. MacLeod C. Cognitive bias modification procedures in the management of mental disorders. Current Opinion in Psychiatry 2012; 25(2):114-120.
 24. Kaplan HS. Sexual Aversion, sexual phobias, and panic. Disorder. 1nd ed. New York Brunner Mazel; 1987:110-114.
 25. Torkan H. (dissertation). Modulation of cognitive bias through positive imagery on interpretive bias, emotion and mood in patients with major depressive disorder. Esfehan: Esfahan University; 2012:22-25.[Persian]
 26. Samieifar M. (dissertation). The effectiveness of the Cognitive Bias Modification- Interpretive (CBM-I) program on reducing negative interpretation bias against failure and substance abuse indicators. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad; 2014:11-16.[Persian]