دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 54، دی 1401 
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و درمان شناختی-رفتاری، بر خوردن هیجانی در افراد چاق

صفحه 1-11

افسانه هنردار؛ مجتبی انصاری شهیدی؛ امیر محسن راه نجات؛ حسن رضایی جمالویی


اثربخشی فرایند ممیزی بالینی بر اجرای دستورالعمل پیشگیری از ترمبوآمبولی وریدی پس از زایمان

صفحه 38-48

مینا ایروانی؛ فروزان شریفی پور؛ پروین اسفندیاری نژاد؛ بهمن چراغیان؛ شهلا فعال


کشف تجارب زنان بعد از هیسترکتومی: یک مطالعه کیفی

صفحه 49-58

فرشته زارع؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ مریم صالح زاده؛ بهناز انجذاب