عملکرد دندانپزشکان شهر یاسوج در زمینه میزان رعایت اصول اولیه کنترل عفونت از دیدگاه مراجعین به مطب های دندانپزشکی(85-1384)

نویسندگان

دانشکده پرستاری و مامایی