دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، دی 1386 (5) 
الگوی مقاومت دارویی باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری در منطقه ملکان طی سال های 1383-1382

صفحه 24-30

اصغر تنومند؛ سیدحسن منتظم؛ اصغر محمدپور اصل؛ فتانه کریمی؛ فریده نیکنام


وضعیت سلامت جسمی و روانی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1385

صفحه 39-46

مصدقه شفیعی؛ محبوبه هلاکوئی؛ فریده شفیعی؛ احمدرضا صیادی؛ پروین زمانی