نگرش پرستاران و پزشکان بخش‌های ویژه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در ارتباط با اتانازی در سال 1391

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد

چکیده

  خلاصه   مقدمه : اتانازی به معنای قتل از روی ترحم است. پرستاران و پزشکان بخش­های مراقبت ویژه اولین کسانی هستند که با درخواست اتانازی از سوی بیماران روبرو می­شوند. هدف این مطالعه تعیین نگرش پرستاران و پزشکان بخش­های ویژه بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی یزد نسبت به اتانازی بود.   مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی با نمونه­گیری تصادفی ساده روی 110 نفر از پزشکان و پرستاران بخش­های مراقبت ویژه انجام شد. در این مطالعه از پرسشنامه استانداردی استفاده شدکه شامل 4 بخش اطلاعات دموگرافیک، پذیرش اتانازی فعال و غیر­فعال، مقیاس نگرش به اتانازی و معمای واگن بود . پرسشنامه به شکل خود ایفا تکمیل و داده­ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 18 و آزمون­های آماری T ، ANOVA ، مجذور کای ، ضریب همبستگی و رگرسیون آنالیز شد.   یافته­ها: میانگین نمره نگرش به اتانازی 48/15 ± 05/45، بالاترین نمره 89 و پایین­ترین نمره24 بود. توزیع فراوانی نگرش به اتانازی نشان داد که نگرش نامطلوب (منفی) به اتانازی با 9/60 درصد، بیشترین فراوانی را دارد. میانگین نمره نگرش برحسب متغیرهای سن، مدت خدمت در بخش، کل سابقه خدمت و جنسیت، اختلاف معنی­داری را نشان داد. نتایج حاصل از مقیاس نگرش سنج، پذیرش اتانازی فعال و غیرفعال و معمای واگن همسو بود.   نتیجه­گیری: نگرش اکثر شرکت­کنندگان نسبت به اتانازی نامطلوب بود، باوجوداین و با توجه به پذیرش راحت­تر اتانازی در مردان و همچنین کارکنان باسابقه کاری بیشتر، لازم است برنامه­های آموزشی در راستای افزایش آگاهی و بهبود نگرش و تقویت روحیه بردباری و تحمل کارکنان با تأکید بر این نکات طراحی و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of The Attitudes of nurses and physicians in the Intensive Care Units about Euthanasia in the University Hospitals of Yazd- 2012

نویسندگان [English]

  • M Vakili
  • S Delavar
  • Z Karimian kakolaki
  • E Fotuhi
چکیده [English]

    Introduction: Euthanasia means mercy killing, nurses and physicians of intensive care units are often the first people who are encountered with the request for euthanasia from the patients. The purpose of this study was to investigate the attitudes of nurses and physicians in the intensive care units toward euthanasia in the university hospitals of Yazd.   Materials and Methods: This cross - sectional analytic study was performed on a random sample of 110 nurses and physicians of intensive care units. Data was collected by the use of a standard self-reported questionnaire consisting of 4 parts: demographics, admission of active and passive euthanasia, Trolley Dilemma and measure of attitudes to euthanasia. The reliability of the questionnaire in Aghababaei study was verified with alpha 0.88. Collected data was analyzed using SPSS18 software by t-test, ANOVA, χ 2, the correlation coefficient and regression.   Results: The mean of the attitude towards euthanasia was 45.05 ± 15.48. Eighty nine was the highest scores and 24 was the lowest score. Distribution of attitudes toward euthanasia showed undesirable (negative) attitude to euthanasia with 60.9% as the highest frequency. The mean of the attitude score showed significant differences based on age, the time of service in the ICU ward, the service records and gender. The attitude scale was consistent with the Trolley Dilemma acceptance of active and passive euthanasia.   Conclusion: According to the results, the general attitudes toward euthanasia were undesirable. However, considering easier acceptance of the men as well as the more experienced personnel towards euthanasia, training programs must be designed and implemented in order to increase the knowledge and improve the attitudes and morale of the personnel and increase their patience and tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Euthanasia
  • Nurses
  • physicians
  • Intensive Care Units