تعیین فراوانی عوامل میکروبی و الگوی مقاومتی آنتی‌بیوتیک در افراد دچار اوتیت حاد خارجی در شهر رفسنجان در سال 1390

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

  خلاصه   مقدمه: عفونت گوش خارجی یکی از شایع­ترین بیماری­هایی است که پزشکان با آن مواجهند. با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه کویری رفسنجان، مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل میکروبی اوتیت خارجی در راستای اتخاذ برخورد درمانی مناسب، انجام شد.   مواد و روش­ها: در این مطالعه­ی آینده نگر، به مدت یکسال، به شیوه سرشماری از کلیه بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گوش و حلق و بینی که پس از معاینه، تشخیص اوتیت حاد خارجی مسجل گشت، با سواب استریل از ترشحات گوش نمونه ­ گیری شد. سپس کشت بر روی محیط تریپتیک سوی براث ( Tryptic Soy Broth ) انجام گردید. در صورتی که نتیجه کشت مثبت بود دیسکت­ آنتی­بیوتیک­های مورد نظر (بر اساس استاندارد NCCL ) گذاشته و نتیجه آن مطالعه شد.   یافته­ها: از 124 بیمار دچار اوتیت خارجی، 88 مورد کشت مثبت و 36 مورد کشت منفی داشتند. شایع­ترین میکروارگانیسم جدا شده، استافیلوکوکوس آرئوس با میزان 29درصد و پس از آن سودومونا با میزان 8/25درصد بود. در 12 مورد (88/11%) قارچ به تنهایی و در 9 مورد (24/7%) قارچ و باکتری با هم دیده شدند. در 14 نفر (29/11%) مورد، دو یا چند باکتری در یک نمونه کشت میکروبی وجود داشت. از بین آنتی­بیوتیک­ها، سیپروفلوکساسین و وانکومایسن بیشترین حساسیت و کوتریموکسازول و سفالکسین بیشترین مقاومت را داشتند.   نتیجه­گیری: در این مطالعه، اثر تنوع آب و هوایی و شرایط اقلیمی بر عوامل میکروبی عفونت گوش خارجی دیده شد. لذا پیشنهاد می­شود قبل از درمان، بررسی آزمایشگاهی جهت تعیین عامل عفونت انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Microbial agents and pattern of antimicrobial resistance in patients with acute otitis externa in Rafsanjan in 2011

نویسندگان [English]

  • A Golshiri
  • MR Mokhtaree
  • R Bahramabadi
  • Z Shabani
  • AR Sayadi
  • A Abbasi
چکیده [English]

  Introduction: Otitis Externa is one of the most common diseases that physicians deal with. The purpose of this study was to find out the prevalence of microbial agents and pattern of antimicrobial resistance in patients with acute otitis externa in the desert region of Rafsanjan.   Material and methods: After examination and diagnosis of acute Otitis externa, a sterile swab sample was taken from the ear. The culture was then performed on the Triptic soy broth environment. If the microbial culture was positive, antibiogram was performed according to NCCL standard.   Results: Out of 124 patients with Otitis Externa, 88 showed positive culture and 36 had negative culture. The most common microorganism isolated was Staphylococcus aureus (29%) followed by Pseudomonas aeruginosa (25.8%). In 12 cases (11.88%), fungi was found alone and in nine cases (7.24%) fungi and bacteria were found together. In 14 cases (11.29%) out of the 124 cases, there were two or more bacteria in microbial cultures. The most sensitive of antibiotics were ciprofloxacin and vancomycin and the most resistant type of antibiotics were cotrimoxazole and cephalexin.   Conclusions: In this study, the effects of weather and climate variability on antimicrobial agents were observed in Otitis Externa. It is recommended that before the start of the treatment, laboratory investigations be performed to identify the causative agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbial Agents
  • Sensitivity
  • Otitis Externa