مقایسه صمیمیت و ابعاد آن در پرستاران شیفت ثابت و متغیر شهر تبریز در سال 1392

نویسندگان

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: صمیمیت به هرگونه رابطه یا دوستی که در برگیرنده گرمی، بازبودن و سهیم شدن غیررسمی باشد، اطلاق می­گردد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه صمیمیت زیباشناختی، جسمی، جنسی و اجتماعی- تفریحی در پرستاران با شیفت کاری متغیر و پرستاران با شیفت کاری ثابت انجام شد.

مواد و روش­ ها: پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی می­باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه پرستاران بیمارستان­های شهر تبریز در سال 1392 بود. مطالعه بر روی 160 پرستار در دو گروه شیفت ثابت و متغیر انجام شد. جهت جمع­آوری اطلاعات از دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیگ و صمیمیت زوجین استفاده شد. اطلاعات جمع­آوری شده به کمک روش­های آماری توصیفی میانگین و انحراف معیار و روش­های آماری استنباطی تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته­ ها: نتایج نشان داد که پرستاران با شیفت کاری ثابت میزان صمیمیت بیشتری را نسبت به پرستاران با شیفت کاری متغیر نشان می­دهند (05/0.(p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Intimacy and Its Component in Nurses with Fixed and Changing Shifts in Tabriz City in 2013.

نویسندگان [English]

  • M Bayrami
  • Y Movahedi
چکیده [English]

Introduction: Intimacy refers to any relationship or friendship that includes the warmth, openness and informal sharing. The present study was conducted to compare the aesthetic, physical, sexual, social and recreational intimacy in nurses with fixed and changing shifts.

Material and Methods: This descriptive study was conducted on all the hospital nurses in Tabriz city in 2013. This study was administrated on 160 nurses in the two groups of fixed and changing shifts. Two Questionnaires of demographics information and Couple intimacy was used to collect the data. The gathered data were analyzed with descriptive statistical methods of mean and standard deviation and inferential statistical methods of multivariate analysis of variance (MANOVA)

Result: The results indicated that nurses with fixed shifts show higher levels of intimacy compared with the nurses with changing shifts (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • intimacy
  • Nurses
  • shifts work