بررسی شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در شاغلین پرستاری بخش‌های ویژه بیمارستان علی‌ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

2 کارشناس ارشد، بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان، بیمارستان علی‌ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: سلامتی پرستاران، به دلیل ماهیت کاری همیشه در معرض خطر می­باشد. پرستارانی که از سلامت روانی و جسمی مناسب برخوردار نباشند قادر نخواهند بود مراقبت­های مطلوبی از بیماران به عمل آورند. پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در شاغلین پرستاری بخش­های ویژه بیمارستان علی­ابن ابیطالب(ع) شهر رفسنجان در سال 1396 طراحی شده است.
مواد و روش ­ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1396 به روش سرشماری بر روی کلیه پرستاران شاغل در بخش­های ویژه (NICU, ICU, CCU) بیمارستان علی­ابن­ابیطالب (ع) رفسنجان (87 نفر) انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک (14 سؤال) و پرسشنامه استانداردDASS 21  (21 سؤال) جمع­آوری و با استفاده از آزمون­های توصیفی و­ مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: با توجه به میانگین و انحراف معیار نمره افسردگی (60/9 ±80/10)، استرس (17/8 ± 14/12)، و اضطراب (02/8 ± 8/8)، شدت این اختلالات در پرستاران مورد بررسی به ترتیب خفیف، عادی و خفیف بود. نوع شدید این اختلالات به ترتیب در 8/13% (12 نفر)، 2/9% (8 نفر) و 4/18% (16 نفر) از پرستاران مشاهده شد. میزان افسردگی در پرستاران شاغل در ICU بیشتر از پرستاران بخش­های NICU و CCU بود و آزمون آماری این اختلاف را معنی­دار نشان داد (022/0=p).
نتیجه­ گیری: با توجه به یافته­های پژوهش حاضر، اهمیت حرفه پرستاری و تأثیر استرس، اضطراب و افسردگی پرستاران بر عملکرد شغلی و کیفیت خدمات­دهی به بیماران، لازم است توسط مدیران پرستاری در جهت افزایش سلامت روان این قشر از جامعه به خصوص پرستاران شاغل در ICU، برنامه­ریزی­های لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Stress, Anxiety and Depression among Nursing Staff in Intensive Care Units of Ali Ebn-e Abitaleb Hospital in Rafsanjan in 2017

نویسندگان [English]

 • E Taleghani 1
 • M Noroozi 2
 • M Hadavi 2
1 MSc, Dept of Surgical Technology, Paramedical Faculty, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
2 MSc, Ali Ebn-e Abitaleb Hospital, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

 Introduction: Due to the nature of the job, the health of nursing staff is always at risk. Nurses who do not have a good mental and physical health will not be able to take good care of patients. The purpose of this study was to investigate the prevalence of stress, anxiety and depression in the nursing staff in intensive care units of Ali Ebn-e Abitaleb Hospital in Rafsanjan in 2017.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2017 using a census method on all the nurses (87 nurse) working in the intensive care units (NICU, ICU, CCU) of Ali Ebn-e Abitaleb Hospital in Rafsanjan. Data were collected using a demographic questionnaire (14 items) and the standard DASS-21 questionnaire (21 items) and analyzed using a chi-square test.
Results: Regarding the mean and standard deviation of depression scores (10.80 ± 9.60), stress (12.14 ± 8.17) and anxiety (8.90 ± 8.02), the severity of these disorders in nurses was mild, normal and mild, respectively. The severe type of these disorders was observed in 13.8% (12 people), 9.2% (8 people) and 18.4% (16 people) of the nurses, respectively. The rate of depression in ICU nurses was higher than depression in NICU and CCU nurses. A significant statistical difference was found (p = 0.022).
Conclusion: Regarding the findings of this study, given the importance of nursing profession and the effect of the prevalence of stress, anxiety and depression of nurses on job performance and quality of service to patients, it is necessary for the nursing managers to increase the mental health of this community, especially nurses working in the ICU.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Depression
 • Stress
 • Anxiety
 • Intensive Care Unit Nurses
 • DASS-21 Test
 • Rafsanjan
 1. Buchanan JL. Prevention of depression in the college student population: a review of the literature. Archives of Psychiatric Nursing 2012;26(1):21-42.
 2. Babamiri M, Nisi A, Arshadi N, Shahroie S. Job Stressors as predictors of psychosomatic symptoms. SJIUMS 2015;23(1):45-55.
 3. World health organization. Depression and Other Common Mental Disorders Global Health Estimate.[ cited 2017 Mar 22]. Available from: http://apps.who.int/iris
 4. Zarepoor F, Kamali M, Alagheband M, Gheisari M, Sarlak S. Evaluation of depression and its relationship to exercise in women over 20 years.JSUMS 2012;20(1):64-72.
 5. Enns V, Currie S, Wang J. Professional autonomy and work setting as contributing factors to depression and absenteeism in Canadian nurses. Nursing outlook 2015;63(3):269-77.
 6. Zandi A, Sayari R, Ebadi A, Sanainasab H. Abundance of depression, anxiety and stress in militant Nurses. Journal Mil Med 2011;13(2):103-8.
 7. Yavari M. Comparison psychiatrics nurses burnout and general health with critical care (ICU) nurses.QJNM 2014;3(1):55-65. [Persian]
 8. Aghajani MJ. The professional burnout of nurses in different wards.JRDNM 2013;9(3):97-104. [Persian]
 9. Arefian N, Seddighi A, Seddighi A, Nobahar M. Depression in the nurses of the special wards versus nurses of the general wards, a comparative study. IJCP 2009;2(3):151-4.
 10. Barry  S, Wegman H. Occupational Health edition.5nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins; 2006: 737.
 11. Autnfm R. Deppression: America’s declining deppresion. Journal of mental health 1993;6(3):65-78.
 12. Kawano Y. Association of job-related stress factors with psychological and somatic symptoms among Japanese hospital nurses: effect of departmental environment in acute care hospitals. Journal of occupational health 2008;50(1):79-85.
 13. Jolivet A, Caroly S, Ehlinger V, Kelly-Irving M, Delpierre C, Balducci F, et al. Linking hospital workers’ organisational work environment to depressive symptoms: a mediating effect of effort–reward imbalance? The ORSOSA study. Social science & medicine 2010;71(3):534-40.
 14. Letvak S, Ruhm CJ, McCoy T. Depression in hospital-employed nurses. Clinical Nurse Specialist 2012;26(3):177-82.
 15. Asadi Fakhr A, Asadi S. Investigation of the amount of stressors in operating room nurses. Pajouhan Scientific Journal 2017;15(2):27-31. [Persian]
 16. Ohler MC, Kerr MS, Forbes DA. Depression in nurses. CJNR (Canadian Journal of Nursing Research) 2010;42(3):66-82.
 17. Wang J, Schmitz N, Smailes E, Sareen J, Patten S. Workplace characteristics, depression, and health-related presenteeism in a general population sample. JOEM 2010;52(8):836-42.
 18. Nouroozi Kushali A, Hajiamini Z, Ebadi A, Khamseh F, Rafieyan Z, Sadeghi A. Comparison of intensive care unit and general wards nurses’ emotional reactions and health status. Advances in Nursing & Midwifery. 2013;23(80):53-83. [Persian]
 19. Seyed BSH, Khoshab H ,Mahdizadeh M, Yaghobipoor M, Khoshab M. Implementation of enforcement productivity law and performance-based payment and nurses' job satisfaction. QJNM 2017;6(1):94-103. [Persian]
 20. Antony M, Barlow D. Handbook of assessment and treatment planning for Psychological Disorders . 2nd ed. Guilford Publications:New York;2002: 589
 21. Lovibond S, Lovibond P. Manual for the Depression Anxiety Stress Scales (DASS).2nd ed. Australia: Public domain; 1993: 34.
 22. Henry JD, Crawford JR. The short‐form version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS‐21): Construct validity and normative data in a large non‐clinical sample. BJCP 2005;44(2):227-39.
 23. Samani S, Jokar B. Investigation of Validity  of Short Form of Depression Scale, Anxiety and Stress. JSHSHU2007;26(3):65-77. [persian]
 24. Kazemi M, Kouhian K. Prevalence of depression and its effective factors in nurses of some hospitals in Tehran. Nurse and physician within war 2011;14(8):8-11. [persian]
 25. Dehghani M, Zoladl M, Boland-Parvaz S, Keshtkaran Z, Mahmoudi R, Jabbarnejad A. Asurvey on depression and its related factors in Nurses who work in Namazi Hospital of Shiraz University of Medical Sciences-2008. Iran Occup Health 2009;6(3):24-31. [Persian]
 26. Alipoor R, Ebrahimi A, Omidi R, Hedayati A, Ranjbar H, Hosseinpour S. Depression, anxiety, stress and related demographic variables in nurses of Valiasr hospital in Fasa University of Medical Sciences in 2014. Pajouhan Scientific Journal 2015;13(4):51-9. [Persian]
 27. Hazavehei MM, Moghimbeigi A, Hamidi Y. Assessing stress level and stress management among Hamadan hospital nurses based on precede model. The horizon of medical sciences 2012;18(2):78-85. [Persian]
 28. Molazem Z, Mohammadhosseini S, Karimi Z, Bagheri G. Assessing of job stress factors and the score of stress from sight of nurses in Kohgilooyeh Boyrahmad University of medical sciences hospitals. J Armaghan-e-Danesh 2005;10(3):95-103. [Persian]
 29. Bigdeli I, Karimzade S. The study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses. Koomesh 2007;8(2):21-6. [Persian]
 30. Hebrani P, Behdani F, Mobtaker M. Evaluation of stress factors in nurses of different hospital wards.QJFMH 2008;10(3(39)):231-7. [Persian]
 31. Zamanian Ardakani Z, Kakooei H, Ayattollahi S, Karimian S, Nasle Seraji G. Mental Health Survey on Shift Work Nurses in Shiraz Province, Iran. JSPHIPHR 2008;5(4):47-55.
 32. Khamseh F, Roohi H, Ebaady A, Hajiamini Z, Salimi H, Radfar S. Survey Relationship between demographic factors and stress, anxiety and‎ depression in nurses working in selected hospitals in Tehran city‎. JHNM 2011;21(1):13-21. [Persian]
 33. Molazem Z, Mohammadhoseini S, Karimi Z, Zadehbagheri G. A Study on Job Stress-Making Factors and their Degrees of Stressfulness from the Nurses' Viewpoint in the University Hospitals of Kohgiluyeh & Boyrahmad. Armaghane danesh 2005;10(3):95-103. [Persian]
 34. Rezaei T, Yazdi-Ravandi S, Ghaleiha A, Rabiei S, Ali M. Depression among medical students of Hamadan University of Medical Sciences in 2014: The Role of demographic variables. Pajouhan Scientific Journal 2015;13(4):1-8. [Persian]
 35. Lai HL, Lin YP, Chang HK, Wang SC, Liu YL, Lee HC, et al. Intensive care unit staff nurses: predicting factors for career decisions. Journal of clinical nursing 2008;17(14):1886-96.