اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان‌شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اضطراب مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار،گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع بالای اضطراب و نیاز به بررسی اثربخشی مداخلات روان­شناختی در کمک به افراد مبتلا به اضطراب؛ پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان­شناختی و خودانتقادی در افراد مبتلا به اضطراب در شهر اهواز صورت گرفت.
مواد و روش ­ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی آموزشی می­باشد که اعضای جامعه آن را افراد مبتلا به اضطراب مراجعه­کننده به کلینیک­های شهر اهواز تشکیل می­دادند که از میان آنها 40 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به روش گمارش تصادفی ساده در گروه­­های آزمایش و گواه قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع تجربی پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه بود. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش­نامه­های سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان­شناختی و خودانتقادی استفاده شد. در گروه آزمایش، مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 8 هفته یک جلسه­ای و هر جلسه به مدت 120 دقیقه اجرا گردید. پس از پایان مداخله، از هر دو گروه پس­آزمون گرفته شد و پس از دو ماه، مرحله­ پیگیری انجام شد. داده‌ها با آزمون تحلیل واریانس دو طرفه تجزیه ­و تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج نشان داد که مداخله انجام شده در گروه آزمایش، بر روی هر سه متغیر سازگاری اجتماعی (74/8 =F و 001/0>p)، بهزیستی روان‌شناختی (15/39=F و 001/0>p) و خودانتقادی مؤثر بوده است (34/92=F و 001/0>p).
نتیجه گیری: نتایج نشان­دهنده تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود وضعیت روان­شناختی افراد مبتلا به اضطراب بود. لذا استفاده از این روش درمانی به درمانگران بالینی در درمان افراد مبتلا به اضطراب توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance- and Commitment-Based Therapy on Social Adjustment, Psychological Well-Being and Self-Criticism of People with Anxiety Referring to Psychological Clinics in the City of Ahvaz

نویسندگان [English]

 • N Asadzadeh 1
 • B Makvandi 2
 • P Askary 3
 • R Pasha 4
 • F Naderi 3
1 Ph.D. student, Dept of Psychology, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Psychology, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Associate Prof, Dept of Psychology, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
4 Assistant Prof, Dept of Psychology, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Considering the high prevalence of anxiety and the need to investigate the effectiveness of psychological interventions in helping people with anxiety, this study aimed to explore the effectiveness of acceptance- and commitment-based therapy on social adjustment, psychological well-being and self-criticism in people with anxiety in the city of Ahvaz.
Materials and Methods: This study was of an educational trial type in which the research population consisted of all the people with anxiety referring to clinics in the city of Ahvaz. From this population, 40 persons were selected using the convenience sampling method as the sample and were then assigned to each of the experimental and control groups using the simple random sampling method. The research design was experimental with a pretest-posttest and a control group. Data were collected using the social adjustment questionnaire, psychological well-being questionnaire and self-confidence questionnaire. In the experimental group, an intervention-based treatment, based on admission and commitment, was performed one session a week for eight weeks, each session lasting 120 minutes.  Both groups took a post-test at the end of the intervention and after a two-month follow up. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance analysis using version 18 of the SPSS software.
Results: The results showed that the intervention in the experimental group was based on all the three variables of social adjustment (F = 8.74, p= 0.000), psychological well-being (F = 39.31, p= 0.000) and self-criticism (F = 34/92 and p=000/0).
Conclusion: The results of data analysis indicate the effect of acceptance- and commitment-based therapy on improving the psychological status of people with anxiety. Therefore, the use of this therapeutic approach by clinical therapists is recommended in treating people with anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acceptance- and Commitment-Based Therapy
 • Anxiety
 • Social Adjustment
 • Psychological Well-Being
 • Self-Conceiving
 1. Abdullah Zadeh H, Bagherpour M, Booghmehrani, S, Lotfi M. Spiritual Intelligence (Concepts, Measurements and Applications).1 nd ed.Tehran: Psychometrics publication; 2010: 25-8.[Persian]
 2. Conrolli, Helen. Anxiety Disorders. Translation by SirusMobini. 2nd ed. Tehran: Growth Autumn; 2005:1102-12.
 3. Tavakoli S, Ghasemzadeh H.Theories and treatments of cognitive-behavioral therapy ofobsessions.Adv Cog Sc2006;29(1): 54-76. [Persian]
 4. Shahni YM, Maktabi GH, Shokrkon H, Haghighi J, Kianpourkh FF. The effect of emotional intelligence education on anxiety and social adjustment. JPA2009;16(6):3-26. [Persian]
 5. Robbinson N, Robinson HB.Translated by Farid M. 2nd ed. Mentally Retarded Children.Mashad :Astan Qods; 2009: 52-43.
 6. Marashi SA, Naami AAZ, Beshlideh K, Zargar Y, Ghobaribonab B. The effect of spiritual intelligence training on psychological well-being and anxiety in students. JPA 2012;4 (1): 63-80. [Persian]
 7. Schotanus-Dijkstra M, Drossaert CH, Pieterse ME, Boon B, Walburg JA, Bohlmeijer ET. An early intervention to promote well-being and flourishing and reduce anxiety and depression: A randomized controlled trial. Inter interv 2017;9:15-24.
 8. Bebbington P. The world health report 2001. Social psychiatry and psychiatric epidemiology 2001;36(10):473-4.
 9. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®).1nd ed. Washington: American Psychiatric Pub; 2013: 427-9.
 10. Joseph S, Linley PA. Positive therapy: A meta-theory for positive psychological practice. 1nd ed. New York: Routledge; 2006: 67-92.
 11. Button EJ, Loan P, Davies J, Sonuga‐Barke EJ. Self‐esteem, eating problems, and psychological well‐being in a cohort of schoolgirls aged 15‐16: A questionnaire and interview study. IJED 1997;21(1):39-47.
 12. Rajabi G, Abbasi Q. Investigating the relationship between self-confidence and social anxiety in students. JCPRC 2012; 1 (2): 171-82. [Persian]
 13. Baer RA. Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clin psych: Scie prac 2003;10(2):125-43.
 14. Andrews DM, Burns LR, Dueling JK. Positive perfectionism: Seeking the healthy “should”, or should we?Open Journal of Social Sciences 2014; 2(8): 27-34
 15. Lavdaniti M, Tsitsis N. Definitions and Conceptual Models of Quality of Life in Cancer Patients. HSJ 2015;9(2):1-5.
 16. Hayes SC, Strosahl KD. A practical guide toacceptance and commitment therapy. 4nd ed. New York:Springer Press; 2010:135.
 17. Noori L, Moradi SHA, Eziyaz BE, Adib F, Ashouri J. The effectiveness of aceptance and commitment group therapy on social and health adjustment of nursing students. SJHNMF 2018;25(5):172-79. [Persian]
 18. Bagheri P, Saadati N, Fatollahzadeh N, Darbani S. The Effectiveness of Group Acceptance and Commitment Therapy on Self-Efficacy and Social Adjustment of Elderly Retired. Journal of Geriatric Nursing 2017;3(2):103-17. [Persian]
 19. Rajabzade F, Makvand HSH, TalebiyanSHJ, GhanbariHBA. The effect of reality - A new group therapy based on choice theory on students' anxiety disorder. JPA 2016; 4 (1).133-152[Persian]
 20. Hancock KM, Swain J, Hainsworth CJ, Dixon AL, Koo S, Munro K. Acceptance and commitment therapy versus cognitive behavior therapy for children with anxiety: Outcomes of a randomized controlled trial. CCAP2018;47(2):296-311.
 21. Davison TE, Eppingstall B, Runci S, O'Connor DW. A pilot trial of acceptance and commitment therapy for symptoms of depression and anxiety in older adults residing in long-term care facilities. AMH 2017;21(7):766-73.
 22. Powers MB, Vörding MBZVS, Emmelkamp PM. Acceptance and commitment therapy: A meta-analytic review. Psych and psychoso 2009;78(2):73-80.
 23. Jiménez FJR. Acceptance and commitment therapy versus traditional cognitive behavioral therapy: A systematic review and meta-analysis of current empirical evidence IJPPT 2012;12(3):333-58.
 24. Rajabi S, Yazdkhasti F. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy on Anxiety and Depression in Women with MS. JCP 2014; 1(21): 29-39. [Persian]
 25. Weissman MM. The assessment of social adjustment: a review of techniques. Arch Gen Psych 1975;32(3):357-65.
 26. Zemestani M, Hasannejad L, Nejadian A. Comparison of quality of life, sleep quality and social adjustment of cancerous patients with intact individual in Ahvaz city. JUUMS 2013;24(7):472-82. [Persian]
 27. Ryff CD, Keyes CLM. The structure of psychological well-being revisited. JPSP 1995;69(4):719-27.
 28. Hasanvandi S, Ghadampour EL. The effect of positive therapeutic program on psychological well-being of women with ADHD children. Yafte 2017;19(2) :30-40. [Persian]
 29. Asgari P, Ehteshamzade P, Pirzamani S. Relationship between social acceptance and gender dichotomy (androgenic) with psychological well-being infemale students. Journal Woman and Culture2011;2(5):99-110    [Persian]
 30. Gilbert P, Clarke M, Hempel S, Miles J, Irons C. Criticizing and reassuring oneself: An exploration of forms, styles and reasons in female students. Br J Clin Psychol 2004; 43: 31-50.
 31. Taklavi S, Farshi A. Comparing the levels of self-criticism, perceived stress, and positive and negative effects in mothers of student with and without learning disorders. JLD 2018; 7(2): 7-26. [Persian]
 32. Pachana NA. Encyclopedia of geropsychology. 2nd ed.Singapore: Springer;2016:1-9.
 33. Burklund LJ, Torre JB, Lieberman MD, Taylor SE, Craske MG. Neural responses to social threat and predictors of cognitive behavioral therapy and acceptance and commitment therapy in social anxiety disorder. Psych Res: Neuroimaging 2017;261:52-64.