دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 37، مهر 1397 
مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی بر علائم میگرن

صفحه 10-19

مهدی اشهاریان دخت؛ احمد یارمحمدیان؛ طیبیه شریفی؛ احمد غضنفری


تأثیر تمرین مقاومتی بر آیرزین و بیان ژن PGC1α در عضله قلب رت‌های دیابتی ‌شده با STZ

صفحه 58-64

محمد باقدم؛ خالید محمد زاده سلامت؛ کمال عزیزبیگی؛ کاظم باعثی


تأثیر برنامه تمرینی منتخب یکپارچگی حسی بر مهارت‌های حرکتی و ترکیب بدنی کودکان اوتیسم

صفحه 65-74

اصغر شهراسفنگره؛ الهه عرب عامری؛ افخم دانشفر؛ عبدالله قاسمی؛ علی کاشی