تأثیر 12 هفته تمرین پلایومتریک بر سطوح سرمی کراتینین و اسید اوریک مردان جوان بدنساز مصرف‌کننده پروتئین وی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران.

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران.

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اسلامشهر، ایران.

4 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران.

چکیده

مقدمه: اجرای مداخله ورزشی با بهبود شاخص‌های عملکردی کلیه همراه است. این اثربخشی تنها منحصر به بیماران کلیوی نیست بلکه عملکرد کلیه­ها را در افراد سالم به ‌ویژه افراد ورزشکار بهبود می­بخشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر 12 هفته تمرین پلایومتریک بر کراتینین و اسید اوریک مردان جوان بدنساز مصرف‌کننده پروتئین وی می‌باشد.
مواد و روش ­ها: تحقیق از نوع کارآزمایی نیمه تجربی به ‌صورت پیش‌آزمون - پس‌آزمون انجام شد .جامعه آماری تحقیق شامل مردان جوان بدنساز تهرانی در سال 1395 بود که در تمرینات به طور مرتب پروتئین وی مصرف می­کردند. نمونه آماری 22 نفر بودند که به شیوه تصادفی انتخاب شده و در دو گروه 11 نفری کنترل و تجربی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های t مستقل و زوجی استفاده شد.
یافته­ ها: در گروه تجربی، مداخله پلایومتریک به کاهش معنی­دار کراتینین منجر شد. مقایسه پس‌آزمون نشان داد که سطوح کراتینین در گروه تجربی به میزان معنی­داری پایین­تر از گروه کنترل است (001/0>p). مقایسه پیش­آزمون و پس‌آزمون، تفاوت معنی­داری را در اسید اوریک به ‌واسطه مداخله پلایومتریک در گروه تجربی نشان نداد. مقایسه پس‌آزمون تفاوت معنی­داری از نظر میزان اسیداوریک بین دو گروه تجربی و کنترل نشان نداد.
نتیجه­ گیری: تمرینات پلایومتریک به‌واسطه کاهش کراتینین به بهبود عملکرد کلیه­ها در بدنسازانی که از سطوح غیرمتعارف مکمل­سازی پروتئین وی استفاده نموده­اند، منجر می­شود. بر اساس یافته­ها، با احتیاط می‌توان به ورزشکارانی که در طول تمرینات ورزشی از دوزهای بالای مکمل­های پروتئینی استفاده می­نمایند، پیشنهاد کرد که از تمرینات پلایومتریک جهت پیشگیری از آسیب­های کلیوی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 12-week Plyometric Training Program on Levels of Serum Creatinine and Uric Acid of Young Male Bodybuilders who Consumed Whey Protein

نویسندگان [English]

 • J Pourjafarian 1
 • L Behboudi tabrizi 2
 • Y Mohammadnajad 3
 • F Salehi kordabad 4
 • Y Kazemzadeh 3
1 Ph.D. Student, Dept of Sports Physiology, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, Islamshahr, Islamshahr, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Sports Physiology, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Islamshahr, Iran.
3 Assistant Prof, Young Researchers and Elite Club, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Iran.
4 4- MSc, Dept of Sports Physiology, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, Islamshahr, Islamshahr, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Exercise intervention is associated with improvement of renal function indices. This effect is not exclusive to renal patients as it also improves the functioning of the kidneys in healthy people, especially athletes. The purpose of this study was to investigate the effect of 12-week pleomometric training program on creatinine and uric acid in young male bodybuilders who consumed whey protein.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was carried out using a pre-test and post-test design. The research population consisted of young male bodybuilders living in Tehran, who regularly consumed protein in their exercises. The research sample included 22 bodybuilders who were randomly selected and divided into two experimental and control groups each with eleven members. The collected data were analyzed using the independent and paired samples t-test at the significance level of p≤0.05.
Results: In the experimental group, the plyometric intervention led to a significant decrease in creatinine. The post-test results showed that creatinine level in the experimental group was significantly lower compared to the control group (p<0.001). A comparison of the pre- and post-test results did not show a significant difference in uric acid due to the plyometric intervention in the experimental group. Besides, the post-test results showed no significant difference between experimental and control groups in terms of uric acid (p= 0.976).
Conclusion: The plyometric exercises decreased creatinine and improved the kidney function in bodybuilders who used abnormal levels of protein supplements. According to the findings, it can be suggested that athletes who take high doses of protein supplements during plyometric exercises are less exposed to kidney damage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plyometric Exercises
 • Creatinine
 • Uric Acid
 • Whey Protein
 1. Lee I-M, Paffenbarger Jr RS. Associations of light, moderate, and vigorous intensity physical activity with longevity: the Harvard Alumni Health Study. American journal of epidemiology 2000;151(3):293-9.
 2. Shahdoost H. (dissertation). Survey the effect of selected aerobic exercises (interval running) on protein catabolism rate on gonabad 15 years old students. Mashhad: Azad University of Mashhad 2004: 12-3. [Persian]
 3. Ghanbari NA, Barmaki S, Afshar NA. Plasma creatinine, ATP and glucose concentrations, energyexpenditure and anaerobic power markers after two consecutive RAST tests female college students. Research on sport science 2008; 6(19):97-110. [Persian]
 4. DeNysschen CA, Burton HW, Horvath PJ, Leddy JJ, Browne RW. Resistance training with soy vs whey protein supplements in hyperlipidemic males. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2009;6(1):8.
 5. Traverso N, Balbis E, Sukkar SG, Furfaro A, Sacchi-Nemours AM, Ferrari C, et al. Oxidative stress in the animal model: the possible protective role of milk serum protein. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism 2010;3(2):173-8.
 6. Ha E, Zemel MB. Functional properties of whey, whey components, and essential amino acids: mechanisms underlying health benefits for active people. The Journal of nutritional biochemistry 2003;14(5):251-8.
 7. Marshall K. Therapeutic Application of Whey Protein. Alternat Med Review 2004; 9(2): 136-56.
 8. Cox MM, Nelson DL. Lehninger Principles of Biochemistry. 5nd ed. New York: IL Sara Tenney; 2008: 682-7.
 9. Jameson J. Harrison’s Endocrinology. 3nd ed. New York: McGraw-Hill Education; 2013: 172-5.
 10. Longo DL, Jameson J, Editors. Harrison’s principles of internal medicine. 14nd ed. New York: McGraw-Hill Education Medical; 2008: 2274-304.
 11. Henry JB. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 20nd ed. New York: McGraw-Hill Education Medical; 2001: 367-72.
 12. Labre MP. Adolescent boys and the muscular male body ideal. Journal of adolescent health 2002;30(4): 233-42.
 13. Poortmans JR. Exercise and renal function. Sports medicine 1984;1(2):125-53.
 14. Poortmans J, Labilloy D. The influence of work intensity on postexercise proteinuria. European journal of applied physiology and occupational physiology 1988;57(2):260-3.
 15. Samavati SHM, Siavoshy H. Effect of resistance and aerobic exercises on the amount of glomerular filtration and blood levels of biochemical factors associated with renal function in type 2 diabetes patients. Sport Physiology 2014; 23: 109-24.[Persian]
 16. Rafati FM, Taghian F, Pakfetrat M, Daryanoosh F, Mohammadi H. The effect of aerobic training on the amount of GFR and excreted of creatinine in patients with chronic kidney.Annals of military and health sciences research 2012; 9(4):264-70. [Persian]
 17. Kristiansen M, Levy-Milne R, Barr S, Flint A. Dietary supplement use by varsity athletes at a Canadian university. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2005;15(2):195-210.
 18. Naghdi H, Mohammadi S. Prevalence and awareness of the side effects of anabolic steroid use among school students in Kurdistan, 2012. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences (J Kermanshah Univ Med Sci) 2013;17(3):206-9. [Persian]
 19. Lima P, Campos A, Corrêa C, Dias C, Mostarda C, Amorim C, et al. Effects of Chronic Physical Activity on Glomerular Filtration Rate, Creatinine, and the Markers of Anemia of Kidney Transplantation Patients. Transplantation proceedings 2018;50(3): 746-9.
 20. Kayacan Y, Kaya Y, Makaracı Y. Excretion of creatinine, uric acid and microproteins by general body massage applied after exercise. European Journal of Physical Education and Sport Science 2017; 3(6): 36-47.
 1. Rahmy AF, Afifi WM, Ghorab AA, Mostafa HA. Effect of moderate aerobic exercises on kidney function and lipid profile in chronic kidney disease patients. Journal of The Egyptian Society of Nephrology and Transplantation 2016;16(3):97-105.
 1. Hosseini KA, Amiri PT, Azarniveh M, Hamedinia M, Khademosharie M. The Effect of Aerobic Training and Following Detraining on Renal Function Markers in Obese Girls.  Sport biosciences (harakat)  2012; 4(11): 89-102.[Persian]
 2. Bizheh N, Jaafari M. Effects of regular aerobic exercise on cardiorespiratory fitness and levels of fibrinogen, fibrin D-dimer and uric acid in healthy and inactive middle aged men. journal of shahrekord university of medical sciences 2012;14(3):20-9. [Persian]
 3. Hossaini N, Safi S, Khansari M, Sadeghpour M, Asadi A. Comparison of the performance of two diagnostic kits (Elitech and Pars Azmoon) for measurement of glucose, creatinine, cholesterol and total protein. Journal of comparative pathobiology Iran 2010; 7(2): 233-8. [Persian]
 4. Menon V, Shlipak MG, Wang X, Coresh J, Greene T, Stevens L, et al. Cystatin C as a risk factor for outcomes in chronic kidney disease. Annals of internal medicine 2007;147(1):19-27.
 5. Straznicky NE, Grima MT, Lambert EA, Eikelis N, Dawood T, Lambert GW, et al. Exercise augments weight loss induced improvement in renal function in obese metabolic syndrome individuals. Journal of hypertension 2011;29(3):553-64.
 6. Miyai T, Ogata M. Changes in the concentrations of urinary proteins after physical exercise. Acta medica Okayama 1990;44(5):263-6.
 7. Irving R, Noakes T, Burger S, Myburgh K, Querido D. Plasma volume and renal function during and after ultramarathon running. Medicine and Science in Sports and Exercise 1990;22(5):581-7.
 8. Lippi G, Schena F, Salvagno G, Tarperi C, Montagnana M, Gelati M, et al. Acute variation of estimated glomerular filtration rate following a half-marathon run. International journal of sports medicine 2008;29(12):948-51.
 9. Ahmad Raji AA, Sayf A, Najafi I. Kidney Diseases and Urinary Tract. 2nd ed. Tehran: Arjemand publication; 2008: 134-304. [Persian]
 10. Shadan F. Medical Physiology. 2nd ed.  Tehran: Chehr Publication; 2006: 188-200. [Persian]
 11. Murphy C, Miller BF. Protein consumption following aerobic exercise increases whole-body protein turnover in older adults. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 2010;35(5):583-90.