ارزیابی وضعیت مشارکت و خودمختاری بیماران قلبی- عروقی با نتیجه آنژیوگرافی مثبت در شهر رفسنجان در سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

3 استاد گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، استاد مرکز تحقیقات محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

4 استادیار، گروه آموزشی قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

5 استاد، گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، استاد مرکز تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری­های قلبی، مشکل عمده بهداشتی در جهان می­باشند که عوارض ناشی از آن­ها منجر به ناتوانی و کاهش مشارکت فرد در زندگی­اش می­شود. بنابراین لازم است جنبه­هایی از زندگی که بیمار در آن­ها دچار ضعف در مشارکت است، مشخص شود. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت مشارکت و خودمختاری بیماران قلبی- عروقی با نتیجه آنژیوگرافی مثبت بود.
مواد و روش ­ها: این مطالعه توصیفی در سال 1396 بر روی 202 بیمار با نتیجه آنژیوگرافی مثبت در شهر رفسنجان انجام گرفت. از پرسش­نامه (Impact on Participation and Autonomy scale-Persian; IPA-p)  برای ارزیابی وضعیت مشارکت و خودمختاری بیماران استفاده شد. اطلاعات با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و آنالیز واریانس یک­طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ­ها:  میانگین و انحراف معیار نمره مشارکت کل پرسش­نامه 66/0 ± 09/3 بود. بیش­ترین نمره مشارکت مربوط به حیطه زندگی و ارتباط اجتماعی (67/0 ± 63/3) و کم­ترین نمره مربوط به حیطه تفریح (00/1 ± 50/2) بود. آنالیز رگرسیون خطی چندگانه نشان داد میانگین نمره مشارکت در زنان کمتر از مردان (419/0- =B، 036/0=p) و در بیماران با سطح تحصیلات دیپلم و بالاتر، بیشتر از افراد بی­سواد (262/0=B، 040/0 =p) بود. متغیرهای مورد بررسی 2/21% از تغییرات نمره مشارکت را تبیین می­کردند.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد بیماران در بیش از نیمی از حیطه­های پرسش­نامه، مشارکت کمتر از 60% (نمره 3 از 5) داشته­اند و حیطه تفریح ضعیف­ترین آن­ها بوده است. لذا وجود برنامه­هایی جهت تقویت این حیطه­ها پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Participation and Autonomy in Cardiovascular Patients with Positive Angiography Results in the City of Rafsanjan in 2017

نویسندگان [English]

 • Z Mordouei 1
 • M Sheikh Fathollahi 2
 • M Rezaeian 3
 • M Mirzaei 4
 • M Safarian 4
 • R Vazirinejad 5
1 MSc Student, Dept of Epidemiology and Biological Statistics, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
2 Assistant Prof, Dept of Epidemiology and Biostatistics, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
3 Prof, Dept of Epidemiology and Biostatistics, School of Medicine, Professor of Occupational Environment Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
4 Assistant Prof, Dept of Cardiology Medicine, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
5 Prof, Dept of Social Medicine, School of Medicine, Professor of Social Determinants of Health Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Heart diseases are among the major health problems in the world, whose complications lead to disability reduced participation in one's life. Therefore, it is necessary to identify the aspects of life in which the patient participates weakly. Thus, the aim of this study was to investigate the participation and autonomy of cardiovascular patients with positive angiography results.
Materials and Methods: This descriptive study was performed on 202 patients with positive angiography results in Rafsanjan in 2017. The Impact on Participation and Autonomy Scale-Persian (IPA-p) questionnaire was used to assess participation and autonomy in the patients. Independent two-sample t-tests, Pearson’s correlation coefficients, one-way ANOVAs, and multiple linear regression models were used to analyze the data.
Results: The patients' mean score for participation was used to measure the total participation score for the questionnaire. The mean and standard deviation of the scores for participation in the questionnaire was 3.09 ± 0.66. The highest score for participation was related to social relations domain (3.63 ± 0.67), and the lowest score was obtained for Leisure domain (2.50 ± 1.00). The multiple linear regression analysis showed that the mean score for participation in females was lower than in males (B = -0.419, p = 0.036). Also, the mean score for participation in patients with a diploma and higher degrees was higher than illiterate patients (B = 0.262, p = 0.040). Furthermore, the variables explained 21.2% of the changes in the score for participation.
Conclusion: The results showed that patients in more than half of the domain of the IPA questionnaire had a participation level of less than 60% (a score 3 out of 5), and the Leisure domain was the weakest of all. Therefore, it is suggested that plans be developed to strengthen these domains.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Participation
 • Autonomy
 • Cardiovascular Diseases
 • Angiography
 • IPA Questionnaire
 • Rafsanjan
 1. Jarge M, Yalfani A, Nazem F. Survey on the efficacy of cardiac rehabilitation programs on anxiety and depression control in coronary artery bypass grafting patients (short report). JRUMS 2012;11(3):293-8. [Persian]
 2. Kypridemos C, Collins B, McHale P, Bromley H, Parvulescu P, Capewell S, et al. Future cost-effectiveness and equity of the NHS Health Check cardiovascular disease prevention programme: Microsimulation modelling using data from Liverpool, UK. PLoS medicine 2018;15(5):e1002573.
 3. Nowrouzi-Kia B, Li AK, Nguyen C, Casole J. Heart disease and occupational risk factors in the Canadian population: an exploratory study using the Canadian community health survey. Safety and health at work 2018;9(2):144-8.
 4. Mann D, Zipes D, Libby P, Bonow R. Braunwald’s heart disease: a textbook of cardiovascular medicine, single volume.10 nd ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders; 2014:1-20.
 5. Van Bulck L, Luyckx K, Goossens E, Oris L, Apers S, Moons P. P1525Illness identity as predictor of healthcare use in adults with congenital heart disease. European Heart Journal 2017;38(suppl_1).317-18.
 6. LeFevre ML. Behavioral counseling to promote a healthful diet and physical activity for cardiovascular disease prevention in adults with cardiovascular risk factors: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Annals of internal medicine 2014;161(8):587-93.
 7. Farahani A, Masoudnia E. Relationship between family functioning indices and incidence risk of myocardial infarction. IJCN 2015;4(3):26-34. [Persian]
 8. Yavari P, Lotfi MH, Hassanzadeh J. Epidemiology text book of prevalent disease in iran. 1nd ed. Tehran: Gap nashr; 2014: 55-66. [Persian]
 9. Wang T-C, Huang J-L, Ho W-C, Chiou A-F. Effects of a supportive educational nursing care programme on fatigue and quality of life in patients with heart failure: a randomised controlled trial. European Journal of Cardiovascular Nursing 2016;15(2):157-67.
 10. Hua C, Huang Y, Su Y, Bu J, Tao H. Collaborative care model improves self-care ability, quality of life and cardiac function of patients with chronic heart failure. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 2017;50(11):1-6.
 11. Carod-Artal FJ, Egido JA. Quality of life after stroke: the importance of a good recovery. Cerebrovascular diseases 2009;27(Suppl. 1):204-14.
 12. Suttiwong J, Vongsirinavarat M, Hiengkaew V. Predictors of Community Participation Among Individuals With First Stroke: A Thailand Study. Annals of rehabilitation medicine 2018;42(5):660-9.
 13. Piatt JA, Van Puymbroeck M, Zahl M, Rosenbluth JP, Wells MS. Examining how the perception of health can impact participation and autonomy among adults with spinal cord injury. Topics in spinal cord injury rehabilitation 2016;22(3):165-72.
 14. World health organization. Business dictionary. [cited 2018 Nov 8]. Available from: http:// Com/ Definition/ Health.
 15. Salimi T, Tavangar H, Shokripour S, Ashrafi H. The effect of spiritual self-care group therapy on life expectancy in patients with coronary artery disease: An educational trial. JRUMS 2017;15(10):917-28. [Persian]
 16. Ertel S. Factor analysis: Healing an ailing model. 1nd ed. Universitätsverlag: Göttingen 2013:15-9.
 17. Vazirinejad R, Joorian J, Taghavi MM, Lilley JM, Sayadi Anari AR. The Persian Version of a Participation Scale: Is It Valid and Reliable Enough for Use among Iranian Patients with Multiple Sclerosis? Journal of Clinical Neurology 2015;11(2):157-63.
 18. Darabi S, Torabi F. Analysis and Comparison of Aging Population in Europe and Asia During 1950 to 2015. Iranian Journal of Ageing 2017;12(1):30-43. [Persian]
 19. Vazirinejad R, Rezaeian M, Nazari F, Hosseini S. Measuring the Level of Participation and Autonomy among people with Type II diabetes, Rafsanjan, Iran (2016). Journal of Occupational Health and Epidemiology 2016;5(4):235-44.
 20. Piatt JA, Li J, Nagata S, Kang S. Spinal Cord Injury Level, Physician’s Visits, and Perceived Health's Impact on Participation and Autonomy. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2015;96(10):e74.