نویسنده = زینب حبیب پور
سندرم فرسودگی شغلی در زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهر خوی در سال 1391

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 17-24

زینب حبیب پور؛ معصومه اکبربیگلو؛ شهریار سخایی؛ لیلا مختاری


همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388

دوره 5، شماره 1، مهر 1389، صفحه 17-24

فاطمه صفرعلیزاده؛ حمیده پرتواعظم؛ زینب حبیب پور