نویسنده = پروین جعفرپور
نگرش اساتید مشاور نسبت به مشاوره، وظایف مشاور و راهنمای تحصیلی در دانشگاه 1388- علوم پزشکی رفسنجان 1389

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 25-30

پروین جعفرپور؛ فاطمه محسنی مقدم؛ پروین آقامحمدحسنی؛ احمدرضا صیادی


فراوانی پرفشاری خون در کودکان 12-7 ساله شهر رفسنجان در سال تحصیلی 1386

دوره 3، شماره 1، مهر 1387، صفحه 8-14

پروین جعفرپور؛ فاطمه محسنی مقدم