نویسنده = قربان فتحی اقدم
مقایسه اثربخشی روان‌نمایشگری و تحلیل رفتار متقابل بر خشم نوجوانان پسر

دوره 16، شماره 3، مهر 1401، صفحه 59-69

علی اکبر زارع؛ محمد قمری؛ قربان فتحی اقدم؛ مجتبی امیری مجد


تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود زنان متأهل

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 20-31

مهرداد ساسانی؛ قربان فتحی اقدم؛ جعفر پویامنش؛ مجتبی امیری مجد