کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجان
تأثیر طرحواره درمانی بر رضایت جنسی، تنظیم هیجانی و تاب‌آوری در پرستاران با دلزدگی زناشویی

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 71-81

فریبا حسنی؛ محمدرضا رضازاده؛ افسانه قنبری پناه؛ عباس خوش خبر