کلیدواژه‌ها = اصفهان
رابطه بین سخت‌رویی و تاب‌آوری با ابعاد فرسودگی شغلی مراقبین معلولین جسمی، ذهنی و چندگانه سازمان بهزیستی شهر اصفهان، سال 1394

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 24-32

مسلم اصلی آزاد؛ راشین رجایی؛ طاهره فرهادی؛ آفرین آقاسی؛ لاله شهیدی


رفتارهای مخاطره آمیز در دانش آموزان پسر مقطع اول دبیرستان از نظر معلمین آن‌ها

دوره 4، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 1-9

مجید بدریان؛ مهسا شکور؛ ماهرخ کشوری؛ حمید بدریان