دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1385 (1) 
اثرات مثبت زیست شناختی اشعه ایکس در محدوده پرتوشناسی تشخیصی بر روی رشد گیاه phaseolus vulgaris

سیدمحمدجواد مرتضوی؛ لطف علی مهدی پور؛ ساره تانوردی؛ سیما محمدی؛ سمیه کاظم پور؛ سمیه فاتحی؛ بدرالسادات به نژاد؛ حسین مزدارابی