تعداد مقالات: 322
277. بررسی فراوانی مسمومیت عمدی در شهر رفسنجان در سال‌ 1387

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 54-60

شهین حیدری؛ حدیث یزدان پناه؛ فاطمه عبدلی؛ مریم هادوی


278. بررسی میزان آگاهی زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایرانشهر در مورد مصرف اسید فولیک در سال1389

دوره 5، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 53-61

محمدعلی رضائی؛ ندا محمدی نیا؛ نسترن حیدری خیاط؛ شیوا پژمان خواه


282. علل تقاضا برای خروج زودهنگام آی یو دی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر سمنان (83-1382)

دوره 2، شماره 3، بهار 1387، صفحه 45-50

زینب خالدیان؛ راضیه احسانی؛ فاطمه خالدیان


283. شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در سال 1386

دوره 1، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 53-57

زیبا شعبانی؛ احمدرضا صیادی؛ غلامرضا رفیعی؛ مجید کاظمی؛ علی انصاری


286. معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1382

دوره 1، شماره 1، پاییز 1385

مصدقه شفیعی؛ محبوبه هلاکوئی؛ صغری علی دلاکی؛ فریده شفیعی


288. تعیین میزان پروتئین شیر مادر و وزن‌گیری شیرخوران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1385

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 65-72

غلامرضا اسدی کرم؛ زینت سالم؛ محمود شیخ فتح الهی؛ ناهید مسعودپور


289. بررسی کمی و کیفی وضعیت آلودگی هوا و ارتباط آن با عوامل اقلیمی شهر بیرجند در سال 1391

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 62-65

ایوب رضائی؛ محمدرضا رضائی؛ محمدحسین صیادی


290. ارتباط سبک زندگی و شیوع مالتیپل اسکلروزیس در ایران: یک مطالعه اکولوژیکال

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 63-72

روح ا... دهقانی؛ مسعود یونسیان؛ محمدعلی صحرائیان؛ حمیدرضا گیلاسی؛ فاضل دانش پژوه؛ وحید کاظمی مقدم


292. بررسی میزان و علل ترخیص با رضایت شخصی در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال1391

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 64-72

محمدرضا سلیمانی؛ مجید کاظمی؛ رضا وزیری نژاد؛ حمید استاد ابراهیمی؛ نادیا ایوبی پور


294. بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در زنان سنین باروری شهر اهواز

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 68-74

پروین عابدی؛ مریم جرفی؛ پوراندخت افشاری


295. مقایسه رضایت زناشویی و تعارض کار/ خانواده در پرستاران با شیفت‌های کاری ثابت و متغیر

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 65-74

علی منصوری؛ مسعود ریانی؛ حسین شهدادی؛ حسین لکزایی


296. بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 63-73

زهرا پور موحد؛ سید مجتبی یاسینی اردکانی؛ زهره کلانی؛ مریم علاقبند


297. ارتباط بین ادراک طردشدگی با بی‌نزاکتی در محیط کار در کارکنان درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1392

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 72-80

مهدی کرمی؛ محمد ضیاءالدینی؛ محمد ناظر؛ ناهید کرمی


299. نقش معنویت و حمایت اجتماعی در نشانه‌های اضطراب، افسردگی و استرس زنان باردار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 72-82

الهه بداقی؛ فرشید علی‌پور؛ مظاهر بداقی؛ ربابه نوری؛ نوشین پیمان؛ صابر سعیدپور


300. اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب و افسردگی زنان مراجعه‌کننده به متخصص توانبخشی در سال 1394

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 62-70

نرگس زمانی؛ محمدرضا خدابخش؛ سعید زمانی؛ فریبا کیانی؛ حامد خستو هشجین