نویسنده = طیبه نگاهبان
عوامل ترغیب کننده شرکت در نماز جماعت از دیدگاه دانشجویان و کارکنان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی در سال 1389

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 15-23

علی انصاری؛ رضا وزیری نژاد؛ غلامرضا رفیعی؛ شمس الدین دیانی؛ طیبه نگاهبان


موارد اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان طی سال های 1385 تا 1386

دوره 5، شماره 1، مهر 1389، صفحه 38-44

علی انصاری؛ علی خدادادی زاده؛ احمدرضا صیادی؛ طیبه نگاهبان؛ محمد ا... توکلی


دانش و نگرش زنان باردار شهر رفسنجان نسبت به انواع زایمان در سال 1382

دوره 3، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 37-42

طیبه نگاهبان؛ سکینه محمدعلیزاده؛ علی انصاری


الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت رشد کودکان نوپای رفسنجان در سال 1384

دوره 2، شماره 3، فروردین 1387، صفحه 26-32

فاطمه عبدلی؛ طیبه نگاهبان؛ اکرم زرین نعل