کلیدواژه‌ها = پرستاران
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری میگرن در پرستاران زن شهر تبریز در سال 1398

دوره 13، شماره 2، تیر 1398، صفحه 23-32

هانیه خرازی نوتاش؛ علی خادمی؛ جلیل بابا پور خیرالدین؛ مرضیه علی وندی وفا


تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی پرستاران

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 19-27

حسین چنارانی؛ مریم خمری؛ ناصر شیرکوند؛ جمال عاشوری


ارتباط حساسیت اخلاقی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 1393

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 9-17

جواد ، محمدی؛ امیر عزیزی؛ سید مسعود دهقان منشادی


مقایسه رضایت زناشویی و تعارض کار/ خانواده در پرستاران با شیفت‌های کاری ثابت و متغیر

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 65-74

علی منصوری؛ مسعود ریانی؛ حسین شهدادی؛ حسین لکزایی